Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-912

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-01-1726

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum voorkomend in het stuk wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "den 14 Julij 1717" (14/07/1717); "opden 4 xbre 1717" (04/12/1717); "Opden 20 Junij 1718" (20/06/1718); "op den 27 Januari 1724" (27/01/1724); "op den 27 Januari 1724" (27/01/1724); "opden 18 meij 1725" (18/05/1725).

Type: Rekening van de dis van Zonnebeke voor verscheidene inkomsten en uitgaven uit de jaren 1717-1726

Beschrijving: Rekening van de dis van Zonnebeke, betreffende verscheidene inkomsten en uitgaven uit de jaren 1717-1726.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

hier sijn achthien ponden groot vlaems gegeuen door Jan de masure bij testamente aen den disch van zonnebeke met obligatie van iaerlijcks te doen een iaerghetijde van een singende misse op sijnen sterfdagh den 14 Julij 1717 dit gelt is ter stondt gebruijckt in het oplegghen van de geavanceerde penningen tot den coop van de Landen van Joncvrauwe estienne welcke opgeleijde penningen sijn gebruijckt tot betalinge vande schulden van den disch

noch ontfanghen ses ponden groot en helf schellinghen ... groote van sr kasteleijn van wervijck ouere het vercoopen van ontrent 6 hondert Lants busch bij de cruijsheecken bij octroij competerenden den disch van zonnebeke ...aen den seluen kasteleijn alle oncosten ter Laste van den seluen cooper ten sijde het onteruen ende eruen daer den disch verobligeert is voor den helft opden 4 xbre 1717

dit gelt is terstondt gebruijckt tot het oplegghen vande geavanceerde penninghen tot den coop daer de Landen van Joncvrauwe estienne welcke opgeleijde penningen sijn gebruijckt tot betalinghe van de schulden van den disch

noch ontfaen 16 lb groote van heer guilielmus piers prior gegeuen tot het doen van een iaerghetijde in de voorkercke op sijnen sterfdagh dese penninghen sijn terstondt ghebruijckt tot het oplegghen van de ... als vooren - opden 20 Junij 1718

item noch opgheleijdt door afrekeninge door de weduwe p[iete]r ouerberghe 88 lb parisis deel van 192 lb parisis capitael van een obligatie ...

test

betaelt op den 27 Januari 1724 voor de scheure van gille haene met het koestal 22 lb grooten 17 schellingen 3 stuyvers ofte 274 lb 10 s

item op den 27 Januari 1724 ouer de ga...erije met het ouenveur ...13 lb grooten - ofte 156 lb ...

item opden 18 meij 1725 aen michiel du noijen par obligatie - 25 lb grooten

item op den 4 Januari 1726 gegeven par obligatie aen p[iete]r salome etc/esc 9 lb 92

schult betal. 32 ---- 6 32 ---- 8: 19 18 ---- 12 --- 9 82 ---- 8 4: 15 ------- 48: 14

82 48: 14


------ 33: 6 17
--- 16: 6