Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-910

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-05-1717

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baefmesse 1713 1714 1715 ende 1716" (01/10/1713; 01/10/1714; 01/10/1715; 01/10/1716); "1713"; "ten jare 1714 1715 ende 1716" (1714; 1715; 1716); "de jaeren 1712 1713 1714 ende 1715"; "baefmesse 1712" (01/10/1712).

Type: Rekening tussen de pachter van een hofstede te Langemark, binnen de heerlijkheid van Klerkshove, en de eigenaars

Beschrijving: Rekening tussen Jan Rosee, pachter van een hofstede in de parochie van Langemark, behorend tot de heerlijkheid van Klerkshove. Het goed is eigendom van de erfgenamen van jonker Gherardij, bij leven heer van Klerkshove, en van de weduwe van heer Jan Baptiste Ghesquiere. De pachter is de eigenaars 160 ponden parisis schuldig.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-910* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-910.

Tekst

test
[voorkant]

Rekenijnghe tusschen Jan rosée pachter van een hofstede groot seuenthien ghemeten twee lijnen geleghen inde prochie van langemarcq maeckende het fonchier der heerl[ichede] van clercxhoue toebehooren[de] d'erfgenaemen van jo[ncker]e gherardij in sijn Leuen heere der voors[eijd]e heerl[ichede] ter eender Ende Jo[nckvrauw]e de wed[uw]e van S[ieu]r Jan bap[tis]te Ghesquiere op d'aggreatie van[de] voorseijde erfgenaemen ter andere[n]

ALuooren doet te notteren datter voldaen is de pacht schult van[de] voors[eijd]e hof[sted]e tot en[de] met het jaer verschenen baefm[ess]e 1712 dus alhier vijt te trecken de jaeren v[er]schenen baefm[ess]e 1713 1714 1715 en[de] 1716 vuijtbringhen[de] t'Samen in aduenante van 119 lb p[arisis] bij jaere de S[omm]e van 476 lb : 0 : 0

Somme par seij van[de] debet bedraeght vier hondert sesen t'seuentich ponden par[isi]s

test
[voorkant]]

Betallijnghen ende mijsen- de Cos[ten?] den voorschreuen debet te valideren dus is soo volcht

ALuooren soo veele den pachter betaelt heeft in ghelde ter rek[eningh]e van het jaer pacht verschenen 1713 ter S[omm]e van - 24 lb p[arisis]:0 :0

Voorts heeft ingebrocht vier billietten van refectien gedaen ter Seluer hof[sted]e ten jare 1714 1715 en[de] 1716 vuijtbringhende te Samen 188 lb 10 s parisis hier ... afgetrocken 16 lb 10 s p[arisis] hier ouer 100 booten gleij wanof den pachter hem veroblegiert hadde te verlegghen jaerlickx den nombre van vijfentwintigh dus ouer de jaeren 1712 1713 1714 en[de] 1715 dus reste alhier vijt te trecken - 172: 0: 0

Jtem den Seluen heeft noch betaelt hedent in ghelde de Somme van - 120: 0: 0


-------------- - 316: 0: 0

De betalijnghen en[de] mijsen

beloopende tot de gonne van drie hondert sesthien ponden par[isi]s hier - 316 lb: 0: 0

Ende de Schult hier vooren bedraeght ter S[omm]e van vier hondert Sesent'Seuentich ponden par[isi]s hier - 476: 0: 0

Dus blijft hij pachter Schuldigh ende den proprietaris te vooren ter Somme van hondert t'sestigh ponden par[isi]s - 160: 0: 0

Aldus Gherekent onder alle ghewoonel[icke] protestatien t'Jpre desen xij.en meije xvij.C seuenthiene en[de] waeren onderteeckent de wed[uw]e J.b. ghesquiere en[de] t marcq Jan Rosée de wed[uw]e J.B. Ghesquiere