Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-909

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-09-1717

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "bamisse" (01/10/1717).

Type: Brief van Guilielmus Henrion aan de heer Van Costenoble betreffende de verkoop van een goed

Beschrijving: Guilielmus Henrion, advocaat en weduwnaar van jonkvrouw Dorothea Gerardi, verschaft de heer van Costenoble, procureur te Ieper, een aantal noodzakelijke persoonlijke gegevens, en verklaart dat hij de nodige documenten voor de verkoop van een zeker goed zal opsturen.

Tekst

test
[voorkant]

Mijn heer

het en was niet noodigh te Senden totten Notaris om explicatie te hebben van mijnen Naem apparentelijck datten Selven VE[dele] onbekent can Sijn nademael alle mijne voorgaende breiven metten eersten vande welcke het mij geheught mijn addres opgegeven te hebben VE[dele] geworden Sijn ende dat VE[dele] het contract Selfs hebt helpen op- stellen daerna bij VE[dele] apaert gelesen ende ten derden nogh eens ter presentie van[den] Not[ari]s ende getuijgen niettemin Segge dat Mijnen naem is Guilielmus Henrion advocaet alhier weduwenaer van wijlen Jouff[rauw]e Dorothea Gerardi van welckers familie het goet compt Jck ben onder andere bevooght om het Selve te vercoopen bij haer testament waerbij mij

test
[voorkant]

daertoe last gegeven wert uijttewercken Soo jn haer leven als naer haere Doodt verclaerende Sulen den noodt vande familie te verheijsschen met constitutie om dien noodt jn haere Siele oock na haere doodt te besweeren hebbe tot dien Judicieel accoord ende daerop gevolghde Schijdinge ende deijlinge met andere acten die alle cortelinge VE[dele] sal overmaecken ende nu doen Soude ten waere VE[dele] stonde op mijn vertreck jn eene commissie voor acht à negen daegen waervan de gestelde ure niet veranderen en can emmers Sal voor ba- misse VE[dele] genoeghsaem appaisement geven om den coop te doen valideren hoewel daer een halff Jaer toegestelt is, als Sijnde met genegentheijt

Mijn heer

VE[deles] ootm[oedighe] Dienaer

G. Henrion

Bruss[el] 7 [septem]ber 1717

test
[adressering]

Monsieur Monsieur van Costenoble procureur [etceter]a Tot Jpre doorden bode op Gendt