Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-907

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-08-1717

Type: Kwitantie door G. Henrion aan J. Van Costenoble voor de koopsom voor de heerlijkheid van Klerkshove

Beschrijving: Kwitantie door G. Henrion voor J. Van Costenoble, procureur te Ieper, voor de koopsom voor de heerlijkheid van Klerkshove.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-907 wordt gevolgd door BRU-AGSB-Z-907*.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderges[chreuen] verclaert dat hoewel bij contract van vercoope der heere- lijckheijt van clercxhove op heden gepasseert voorden Not[ari]s Hacke den coopprijs maer gestelt en is Op Seven- thien hondert ende vijftigh guldens courant brabants gelt den Selven coopprijs te wesen eene gelijcke Somme jn wisselgelt den Scellinck a Sesse st[uijvers] den pattacon a achtenveertigh stuyvers ende d'andere Specien na advenant welcke Somme ick onderges[chreuene] alsnu bekenne waerachtigh ontfangen te hebben uijt handen van J[oncker?] Van Costenoble procureur tot Jpre dienende dese daerover voor absolute quittantie actum brussel desen 21.en augusti 1717

[Handtekening moeilijk leesbaar:]

G. Henrion[?]