Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-906

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-04-1717

Type: Kwitantie door de heer van Klerkshove aan de heer Costenoble van Ieper, voor de tiende penning van de verkoop van de Hazeweetiende, die gehouden wordt van deze heerlijkheid

Beschrijving: G. Henrion verklaart dat hij van de heer Costenoble van Ieper de som van 120 gulden ontving, als tiende penning van de koopprijs voor de Hazeweetiende, die door Pieter Mestocgh gekocht werd van jonker Sarel Wijnoeckus Saijnaert, luitenant-baljuw van de stad en kasselrij van Cassel, gehouden van zijn heerlijkheid van Klerkshove.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-906 wordt gevolgd door BRU-AGSB-Z-906*.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderges[chreuen] kent ontfangen te hebben uijt handen van Sieur costenoble van Jpre de Somme van hondert ende twintigh guldens loopende gelt voor den thienden penninck van den coopprijs vande haseweethiende gecocht door pieter mestocgh tegens Jor[is?] Sarel wijnoeckus Saijnaert lieutenant bailliu der stede ende casselrije van Cassele ver- heffende van mijne heerelijckheijt van Clerxhove bij accoord ende moderatie jn aensien vandat den voors[eijden] coop litigieus is actum brussel desen 21 april 1717

[handtekening moeilijk leesbaar:]

G. Henrion[?]