Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-905*

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-05-1717

Type: Testament van Jan Masure (o.a. met jaargetijdestichting in de kerk van Zonnebeke)

Beschrijving: Testament van Jan Masure, opgesteld door Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke: hij verkiest begraven te worden in de voorkerk te Zonnebeke, met een grote uitvaart; de armen die aanwezig zullen zijn, zullen brood krijgen; de vrienden die aanwezig zullen zijn, bier; de dis van Zonnebeke krijgt 18 ponden groten Vlaamse munt, met de verplichting om jaarlijks een gezongen jaargetijde te laten doen door de pastoor (met luiden door de koster); kort na zijn overlijden moeten er ook 200 missen gedaan worden; afgezien van een legaat aan zijn neef, Carel Masure, laat hij de rest van zijn bezittingen na aan zijn halfzuster, Marij Masure.

Tekst

test
[voorkant]

Jn den naeme ons heeren amen

bij desen teghenwoordighen openbaeren testamente sij kennelijck een Jghelijck dat op heden desen een en dertigsten meij van den iaere seventhien hondert seventhiene voor mij onderschreven als pastor van de prochie van Zonnebeke ende in de presentie van de ghetuijghen hier onder ghenoemt ten effecte deser expresselijck versocht ghecompareert is in persoon den eersaemen Jonghman Jan masure f[ili]us Jan bij competente oude van Jaeren sijn selfs sijnde ghelijck mij pastor ende ghetuijghen is kennelijck welcken comparant hebbende sijn volle verstandt memorie ende sinnen soo ons pastor ende ghetuijghen oock ghenoechsaem is blijkende overdenkende de broosheijdt des menschelijck leven datter niet sekerder en is als de doodt ende niet onsekerder als d'heure des doodts heeft om veele redenen hem moverende ende naementlijck om naer sijn doodt te voorsiene voor sijne siele gheestelijcke behulpsaemheijdt gheradigh ghevonden te maecken ende te ordoneren ghelijck hij is doende midts desen dit sijn testament ende uijttersten wille in de forme ende maniere als volght als vooren beveelt hij sijn siele in der ghenadigheijdt van den almoghenden godt onder de voorspraecke van de alder heijlighste maghet ende moeder godts maria ende van alle godts lieve heijlighen ende sijn lichaem de aerde declarerende sijnen uijttersten wille te wesen dat het selue begraven sal woorden inde voorkercke van de prochie van Zonnebeke met een groot uijtvaert versoeckende dat aen de aerme-lieden der selue prochie die present sullen wesen in het selue ghedeelt sal woorden een rasiere coorne verandert in broot ende aende vrienden ende die sijn lichaem sullen convoijeren naer de kercke ende teghenwoordigh sullen sijn in den dienst der voorseijden uijtvaert een thonne groot bier item beveelt ende declareert sijnen uijttersten wille te wesen dat gegeuen sal woorden aen den disch van Zonnebeke de somme van achthien ponden groote vlaems met obligatie ende conditie dat den seluen disch Jaerlijcks sal

test
[voorkant]

doen celebreren een solemneel iaerghetijde van een singhende misse door den heer pastor voor sijn siele lavenisse ende van sijn ouders te beginnen een Jaer naer sijn ouerlijden op den dagh van sijn ouerlijden ende soo voorts van iaere tot iaere voor altijdt ende inder eeuwigheijdt toeleggende aen den heer pastor ouer sijnen dienst van ider misse twee ponden par[isis] voor stipendium ende aen den coster ouer het luijden ende het assisteren in den seluen dienst als coster een pond par[isis] van ider misse daer en bouen declareert sijnen uijttersten wille te wesen datter corts naer sijn doodt sullen ghelesen woorden twee hondert siele-missen ordonerende een schellinck ofte ses stuijvers voor het stipendium van Jder misse ende op dat alles soude sijnen vollen effect hebben sonder dat iemandt soude connen pretenderen eenigh recht soo bij successie als andersins soo maeckt hij kenbaer dat alle de penninghen met de welcke moet voldaen woorden aen dese sijne uijtterste willen ghelijck oock alle de andere penninghen die hij achterlaet sijn bij de gratie godts gheconquesteert door sijnen seuren arbeijdt ende continuele diensten wat aengaet het surplus soo wilt hij dat hier van gegeuen sal woorden de somme van vier ponden groote vlaems aen carel masure sijn rechtswere f[ili]us carel ofte aen sijn kinders is hij ouerleden: ende de reste van sijn goederen ofte[r?] geldt gheeft hij totalijck aen sijn halfue suster met naeme marij masure ter exclusie van alle andere hoirs die andersins souden connen pretenderen begerende voorder dat dit sijn testament ofte uijttersten wille promptelijck sal sijnen volcommen effect hebben ende sorteren tsij bij forme van testamente codicille donatie causa mortis ofte andersins soo tbest can ende magh niet teghenstaende eenighe costumen ofte landtsrechten ter contrarie aen de welcke hij voor soo veele in hem is derogeert soo hij doet bij desen stellende voor executeur van dit sijn testament ofte uijttersten wille den heer

Franciscus borreman pastor der voorghemelde prochie van Zonnebeke ofte sijn successeurs aldus ghedaen ende ghepasseert daete als bouen ter presentie van heer guilielmus piers prior van de abdie van Zonnebeke ende van heer aquilinus crommelijnck dispensier van aldaer

dit is tmarck + van Jan masure

G. piers prior van sonnebeke

Aquilinus Crommelynck

den voorseijden Jan masure ende ghetuijghen ghevraeght sijnde ofte sij costen schrijven hebben dese minute als bouen onderteeckent te weten hij met sijn maerck verclaerende niet te connen schrijven ende de ghetuijghen met hun ghewonnelijck handtteeckene testor

Franciscus borreman pastor van Zonnebeke

test
[achterkant]

Testament ende fondaetie van Jean masure jn proff[it]e vanden disch