Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-905

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-05-1717

Type: Testament van Jan Masure (o.a. met jaargetijdestichting in de kerk van Zonnebeke)

Beschrijving: Testament van Jan Masure, opgesteld door Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke: hij verkiest begraven te worden in de voorkerk te Zonnebeke, met een grote uitvaart; de armen die aanwezig zullen zijn, zullen brood krijgen; de vrienden die aanwezig zullen zijn, bier; de dis van Zonnebeke krijgt 18 ponden groten Vlaamse munt, met de verplichting om jaarlijks een gezongen jaargetijde te laten doen door de pastoor (met luiden door de koster); kort na zijn overlijden moeten er ook 200 missen gedaan worden; de rest van zijn bezittingen laat hij na aan zijn halfzuster, Marij Masure.

Tekst

test
[voorkant]

Jn den naeme ons heeren amen

bij desen teghenwoordighen openbaeren instrumente sij kennelijck een Jeghelijck dat op heden desen veerthienden meij vanden iaere seventhien hondert seventhiene voor mij onderschreuen als pastor van de prochie van Zonnebeke ende in de presentie van de ghetuijghen hier onder ghenoemt ten effecte deser expresselijck versocht ghecompareert is in persoon den eersaemen Jonghman Jan masure bij competente oude van Jaeren sijn selfs sijnde ghelijck mij pastor ende ghetuijghen is kennelijck welcken comparant hebbende sijn volle verstandt memorie ende sinnen soo ons pastor ende ghetuijghen oock ghenoechsaem is blijkende overdenckende de broosheijdt des menschelijck leven datter niet sekerder en is als de doodt ende niet onsekerder als d'heure des doodts heeft om veele redenen hem moverende ende naementlijck om naer sijn doodt te voorsiene voor sijne siele gheestelijcke behulpsaemheijdt gheradigh ghevonden te maecken ende te ordoneren ghelijck hij is doende midts desen dit sijn testament ende uijttersten wille in de forme ende maniere als volght alsvooren beveelt hij sijn siele in de ghenadigheijt van den almoghenden godt onder de voorspraecke van de alder-heijlighste maghet ende moeder godts maria ende van alle godts lieve heijlighen ende sijn lichaem de aerde declarerende sijnen uijttersten wille te wesen dat het selue begraven sal woorden in de voorkercke vande prochie van Zonnebeke met een groot uijtvaert versoeckende dat aen de aermelieden der selue prochie die present sullen wesen in het selue ghedeelt sal woorden een rasiere coorne verandert in broot ende aen de vrienden ende die sijn lichaem sullen convoijeren naer de kercke ende tegenwoordigh sullen sijn in den dienst der voorseijden uijtvaert een thonne groot bier item beveelt ende declareert sijnen uijttersten wille te wesen dat gegeuen sal woorden

test
[voorkant]

aen den disch van Zonnebeke de somme van achthien ponden groote vlaems met obligatie ende conditie dat den seluen disch Jaerlijcks sal doen celebreren een solemneel Jaerghetijde van een singhende misse door den heer pastor voor sijn siele lavenisse ende van sijn ouders te beginnen een iaer naer sijn ouerlijden op den dagh van sijn overlijden ende soo voorts van Jaere tot Jaere voor altijdt ende in der eeuwigheijdt toelegghende aen den heer pastor ouer sijnen dienst van ider misse twee pond[en] par[isis] voor stipendium ende den coster ouer het luijden ende het assisteren in den seluen dienst als coster een pond par[isis] van ider misse daer en bouen declareert sijnen uijttersten wille te wesen datter corts naer sijn doodt sullen ghelesen woorden twee hondert siele-missen ordonerende een schellinck ofte ses stuijvers voor het stipendium van Jder misse ende op dat alles soude sijnen vollen effect hebben sonder dat iemant soude connen pretenderen eenigh recht soo bij successie als andersins soo maeckt hij kenbaer dat alle de penninghen met de welcke moet voldaen woorden aen dese sijne uijtterste willen ghelijck oock alle de andere penninghe[n] die hij achterlaet sijn bij de gratie godts gheconquesteert door sijnen seuren arbeijdt ende continuele diensten wat aengaet het surplus van sijn goederen ofte geldt laet hij aen sijne apparente hoirs onder de welcke hij kendt een persoone alleen te connen pretenderen wesende het naeste hooft te weten sijn halfue suster met naeme marij masure begeerende voorder dat dit sijn testament ofte uijttersten wille promptelijck sal sijnen volcommen effect hebben ende sorteren tsij bij forme van testamente codicille donatie causa mortis ofte andersins soo tbest can ende magh niet teghenstaende eenighe costumen ofte Landtsrechten ter contrarie aen de welcke hij voor soo veele in hem is derogeert soo hij doet bij desen stellende voor executeur van dit sijn testament ofte uijttersten wille

den heer Franciscus borreman pastor der voorghemelde prochie van Zonnebeke ofte sijn successeurs aldus ghedaen ende ghepasseert daete als bouen ter presentie van heer guilielmus piers prior van de abdie van Zonnebeke, ende van heer acquilinus crommelinck dispensier van aldaer

dit is het maerck + van Jan masure

Guilielmus piers prior van d'abdije van Sonnebeke

A Crommelynck

den voorseijden Jan masure ende ghetuijghen ghevraeght sijnde ofte sij costen schrijven hebben dese minute als bouen onderteeckent te weten hij met sijn maerck verclaerende niet te connen schrijven ende de ghetuijghen met hun ghewonnelijck handt teecken testor

Franciscus borreman pastor van Zonnebeke

test
[achterkant]

testament van Jan masure, ouerlede[n] op 14 Julij 1717