Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-903

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-02-1717

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Den xxven deser maent februarius" (25/02/1717).

Type: Denombrement door Martinus Willaert voor een leen te Zonnebeke, gehouden van de heerlijkheid van Klerkshove, aan de baljuw van die heerlijkheid

Beschrijving: Denombrement van Martinus Willaert aan heer Michiel Pijpe, baljuw van de heerlijkheid van Klerkshove, voor een leen te Zonnebeke [+ situering van het leen], gehouden van het leenhof van Klerkshove. Hij verkreeg dit leen door erfenis van zijn vader, Thomaes Willaert [+ voorwaarden van het leen].

Tekst

test
[voorkant]

Dit is t'Rapport groote ende denombrement van Leene dat Jck martinus willaert doe ende overgheue aen S[ieu]r michiel pijpe bailliu ende wettelijcken maenheeren der heerelichede van clercqshoue wesende een behuijst hofstedeken groot een ghemet ofte daer ontrent gheleghen binnen de prochie van Zonnebeke van noorden de Rousselaer straete ghehouden van[den] Leenhoue van tvoorseijde clercqs- houe abouterende van noorden ende westen mijnheer hinderijckx van oosten ende zuijden t'Landt van hooghe siecken mij toeghecommen bij Coope Jeghens thomaes willaert mijnen vader dies d'erfuenisse is gheschiet den xxv.e[n] deser maent februarius staende ten dienste van trauwe ende waerhede ende ten Relieue vande beste vrome met camerlijnck gelt telcken veranderijnghe bij successie ende ter vercoopijn[ghe] den thienden pennijncq met ghelijcke Relief ende Camerlijnck gelt als ander houelijcke Rechten volghens den Leen Registre jnder vormen ende manieren soo gheue Jck desen Raporte over onder de protestatie ghecostumeert actum desen 27.e[n] febr[uarius] 1717 toorconden

Martijnus Willaert

test
[achterkant]

Rapport martinus Wullaert van een Leen groot een ghemet in Zonnebeke heerl[icheyt] van Clercxhoue 1717