Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-902

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-02-1717

Type: Denombrement voor een leen te Zonnebeke, gehouden van het leenhof van de heerlijkheid van Klerkshove, door Albert Francois van Robaijs aangeboden in naam van Pieter vanden Coutere filius Jan

Beschrijving: Albert Francois van Robaijs, leenman van meester P[iete]r vanden Coutere filius Jan, geeft in diens naam het denombrement voor een leen binnen de heerlijkheid van Klerkshove, gelegen in de parochie van Zonnebeke [+ situering van het leen] aan Michiel Pijpe, baljuw van de genoemde heerlijkheid. De genoemde Vanden Coutere verkreeg dat leen van wijlen zijn oom, Jan Brassaert [+ vermeldingen van de plichten van de leenman].

Tekst

test
[voorkant]

Dit is t'rapport grotte ende denombrement Van Leene dat Ick Albert francois van robaijs als bediende Man van Leene ouer en[de] vuijtter naeme van heer ende M[eeste]re p[iete]r vanden Coutere f[iliu]s Jan p[res]b[it]re doe ende ouergheue aen s[ieu]r Michiel pijpe bailliu der heerl[icheijt] van clerckxhoue wesende eene partije Lant groot een ghemet t'neghentigh roeden gheleghen binnen de prochie Van zonnebeke en[de] ghehouden Van den Leenhoue der voors[eijd]e heerl[icheijt] van clerckxhoue paelende met den noort-eijnde opde rousselaerstraete ende met den zuuteijnde d'hof[sted]e en[de] Landen vanden voornomden heerel[icheijt] vanden Coutere en voorder [etceter]a hem toeghecommen bij successie van s[ieu]r Jan brassaert sijnnen ouerleden oom materneel staende den dienste Van trauwe en[de] Waerhede en[de] ten relieue Van de beste vrome met camerlijnck ghelt t'elcker veranderijn[ghe] bij successie en[de] bouen dien ter vercoopijnghe den thienden pennijnck van dat ghelt met ghelijck relief, ende camerlijnckghelt als andere houelecke rechten volghens den leen registre inder vormen en[de] maniere[n] soo gheuen Ick desen rapporte ouer onder de protestatie ghecostumeert desen 25.e[n] febr[uari] 1717 Toorconde[n]

A. F. van Robaijs