Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-900

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-02-1717

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1717".

Type: Verklaring door Reijnier de Graue dat P[iete]r Mestdagh de aankoopsom voor een stuk grond te Zonnebeke moet betalen aan de ontvanger van het hospitaal van Sint-Jan te Brugge

Beschrijving: Reijnier de Graue verklaart dat P[iete]r Mestdagh aan het sterfhuis van Frans[ois] van den Hende nog geld schuldig is voor de koop van grond te Zonnebeke. Hij zal de achterstallige som van 69 ponden 16 schellingen 6 groten betalen aan de heer P[iete]r Adriaen Lespe, ontvanger van het hospitaal van Sint-Jan te Brugge; deze zal hem hiervoor een kwitantie geven.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-900 wordt gevolgd door BRU-AGSB-Z-900*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Sieur P[iete]r mestdagh is schuldigh aen het sterfhuijs van dheer Fran[ciscu]s van den hende eerst ouer den coop van seuen ghemeten Lants ofte daerontrent luttel meer of min deel van eene meerder partije van 28 ghemeten wesende een behuisde hofstede gheleghen inde prochie van sonnebeke ghebruijckt bij gillis d'haene ghecocht tot seuen ponden grooten vande ghemeten volghende den contracte danof sijnde daertoe alhier voort ghereseruert dies de coopsomme bedraeght cours van Iper - 49:0:0

voorts is den seluen mestdagh noch schuldigh ouer den coop van dhelft van ander seuen ghemeten deel van eene meerder hofstede inde voornomde prochie van sonne beke ghebruijckt bij p[iete]r lauwe den principaelen coop bedraeght tot seuen ponden grooten vande ghemete volghende den con- tracte danof sijnde daertoe ghereseruert voort cours jpre - 24:10:0 besproken voor een hooftcleet tot een pijstole cours jper - 1:15:0


----------- 73:10:0 daervan de tantiesme vande voornomde coopsomme bedraeght drije ponden derthien s 6 grooten die betaelt moeten worden aen reijnier de graue - 3:13:6 dus [r]est noch - 69:16:6

Gedeelte van

test

Welcke neghenentsestigh ponden sesthien schellijnghen ses grooten sal sieur p[iete]r mestdagh belieuen te betaelen aen mher p[iete]r adriaen lespe ontfangher van het hospitael van sint Jans in brugghe den welcken teijnden de selue betaelijnghe aenden voornomden ... sal ouerleueren wettelicke procuratie tot doene vande erfuenessen vande voornomde twee partijen van Lande voor juge competent ende sal de selue somme van neghenentsestigh ponden sesthien schellijnghen ses grooten aende voornomde mestdagh valideren voor goede betaelijnghe mits dese uitreckende met quijtantie desen 4 sp[orkel?]e 1717

R de Graue 1717