Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-899

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-01-1717

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Te baemesse 1715" (01/10/1715); "van daeten 23.en octobre 1704" (23/10/1704).

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper van grond van de dis van Zonnebeke, te Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: De gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper verklaart dat hij een stuk grond in de Westhoek van Zonnebeke taxeerde, op vraag van Toussain Beauprez (afgaande pachter) en de heer F. Borreman, pastoor van Zonnebeke en optredend voor de dis, de eigenaar van de grond; nieuwe pachter wordt Pieter vander Meersch. Hij schat de gewassen etc. op de grond op 99 pond 12 schellingen parisis.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Op den xiijen Januarij 1717 was bij mij onderschreuen gheswooren prijser van de saele ende casselrije van Jpre ouersien ende ghepresen ten versoucke van toussain Beauprez afgaenden pachter ende ouergheuer ter eendere ende heer f. Borreman pastoor Van Sonne- beke agierende ouer den disch der seluer prochie ouernemer omme dese prijsie alsoo jn deele ouer te leueren aen pieter vander meersch aencommenden pachter ende ouernemer ter andere t'gonne naerschreuen beuonden op ontrent acht ghemeten Lants meersch ende busch gheleghen binnen t'voornoemde Sonnebeke jnden westhouck Competerende aen den voorschreuen disch commende van pieter de carpentier consisterende int'gonne volght

aluooren de naer vette in 1-1-60 roeden Lants Lente cooren ende hauer Stoppel van siede vette gheleijt te baemesse 1715 om cooren in twee partien ende niet connen saijen 0-1-20 roen naervette van coolplanten van 7:- voerseyde scheurvette naer braecke ende 0-1-16 roeden Lants braecke ghelabeurt met drije veuren ende

test

een oustveure t'saemen gheextimeert begrepen pacht ende lasten der seluer brake als naer stijlle de Somme van - xxv lb ij s parisis

Jtem den groenen Loopenden was staende ende geuonden op de voorschreuen Landen ende busch ordinaire gheextimeert met diuerssche dobbel ende einckel eeck saeden aldaer bouen de gonne breider hier naer ghes- pecifieert ter Somme van - lxiiij lb xix s parisis

Somme t'saemen van de twee voorenstaende artikelen van prijsie ouerghenomen bij den aencommen- den pachter bedraeghende tot - iiij.XX x lb j s parisis

Jtem op de voorschreuen Landen alsnu beuonden twee eecken plantsoentgiens een dobbel ende twee einckel eecken saeden een

opgaende poppelieren plantsoen ende een Jonghe sochte tronck- wulghe midtsgaders op het busch aldaer vijer eecken plantsoentgiens acht dobbel ende vijer enckel eecke Saeden vande Schoonste alles vande plant ende queeck vanden afgaenden pachter gheextimeert omme ouerghenomen te worden bij den voorschreuen disch met 150 elsplanten jn groijte ter Somme van ix lb xj s parisis alles bouen vijf redelijcke groote abeel ende espen dobbel plantsoenen ende twee Sochte tronckwulghen aldaer die van outs den gront volghen conforme de prijsie van ten aencommen van den afgaenden van daeten 23.en octobre 1704 bouen een abeelken van t'oude ghe- tal afghebroken ten noorden van dese landen door t'vellen ende vallen van eenen boom op t'lant van wijlent jacobus de moor dus hier vuijtghetrocken ten proffite vanden afgaenden de voorseijde - ix lb xj s parisis

Dus t'saemen prijs voor den afgaenden tot - iiij.XX xix lb xij s parisis

test

aldus dese prijsie ghedaen ter presentie ende Jnteruentie vanden afgaenden ende aencommenden pachter ende francois vander meersch ouer ende vuijtter naeme vanden voorschreuen heere pastoor agierende ouer den voornoemden disch daete ende versoucke Vt Supra mij toorconden

test

Acte

prysie ende Boomghetal op tlant vanden Disch ten aenvaerden pieter vander meersch