Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-898

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-01-1717

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te baemisse 1715" (01/10/1715); "den 21 7bre 1717" (21/9/1717); "van daten 23en 8bre 1704" (23/10/1704).

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper van grond van de kerk van Zonnebeke, te Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: De gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper verklaart dat hij een stuk grond in de Westhoek van Zonnebeke taxeerde, op vraag van Toussain Beaupres (afgaande pachter) en de heer F. Borreman, pastoor van Zonnebeke en optredend voor de kerkfabriek, de eigenaar van de grond; nieuwe pachter wordt Pieter vander Meersch. Hij schat de gewassen etc. op de grond op 99 pond 12 schellingen parisis.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

op den xiij Januarij 1717 was bij mij onderschreven gheswooren prijser van de saele ende casselrie van Jpre ouersien ende ghepresen ten versoucke van toussain beaupres afgaenden pachter ende ouergheuer ter eendere ende Heer f. borreman pastor van Zonnebeke agierende ouer de kercke der selue prochie ouernemer omme dese prijsie alsoo in deele ouer te leveren aen pieter pieter vander meersch aencommenden pachter ende ouernemer ter andere t'gonne naerschreven beuonden op ontrent acht ghemeten onder saijlandt meersch ende busch gheleghen binnen t'voornomde Zonnebeke in den westhouck competerende aen de voorschreuen kercke comende van pieter de carpentier consisterende in t'gonne volght

Aluooren de naervette in 1-1-60 roeden Lants Lente cooren ende hauerstoppel van stede vette gheleijt te baemisse 1715 om cooren in twee partien ende niet connen saijen 0-1-20 roen naervette van coolplanten van seuen voers scheur vette naer braecke ende 0-1-46 roen Lants brake ghelabeurt met drie veuren ende een ougst veure tsamen gheextimeert begrepen pacht ende Lasten der selue braecke als naer stijlle de somme van - 25-2-0 Jtem den groenen Loopenden hout was staende ende bevonden op de voorschreven Landen ende busch ordinaire gheextimeert met diversche dobbel ende eijnckel eeck saeden aldaer bouen de gonne breeder hier naer ghespecificeert ter somme van 64-19-8

Somme tsamen vande twee vooren staende artikelen van prijsie ouerghenomen bij den aencomenden pachter bedraeght tot 90 lb 1 s parisis

[de somme van dese twee artikelen regarderende ...meesch aenkommende pachter is opgeleijdt den 21 [septem]bre 1717 dus 90 lb 1 s parisis

test

Jtem op de voorscherven Landen alsnu beuonden twee eecken plantsoentgien een dobbel ende twee einckel eecken saeden een opgaende pouppelieren plantsoen ende een ionghe sochte tronckwulghe midtsgaders op het busch aldaer vier eecken plantsoentgiens acht dobbel ende vier eijnckel eecken saeden van de schoonste alles van den plant ende queeck van den afgaenden pachter exeext[?] omme ouerghenomen te woorden bij den voorschreven kercke met 150 elsplanten in groijte ter somme van 9 lb 11 s ... alles bouen vijf redelicke groote abeelen ende espen dobbel plantsoenen ende twee sochte tronckwulghen aldaer die van outs den gront volghen conforme de prijsie van ten ancomen van den afgaenden van daten 23en [octo]bre 1704 bouen een abeelken van t'oude ghetal afgebroken ten noorden van dese Landen door vellen ende vallen van eenen boom op tlant van wijlent Jacobus de moor dus hier uijtghetrocken ten profitte vanden afgaenden de voorseyde - 9-11-0

dus tsamen prijs voor den afgaenden tot 99 lb 12 s parisis

aldus dese prijsie ghedaen ter presentie ende interuentie vanden afgaenden ende aencommenden pachter ende frans[ois] vander meersch ouer ende uijtter naeme vande voorschreuen heere pastor agierende ouer de voorschreuen kercke daete ende versoucke ut supra