Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-897

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-01-1711

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Vpden xxiiijen xbre 1710" (24/12/1710); "1711".

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van een deel van een hofstede te Zonnebeke, op vraag van de pastoor van Zonnebeke en van de nieuwe pachter

Beschrijving: G. Boutens, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij een deel van een hofstede en de daarbij behorende landen in Zonnebeke, getaxeerd heeft. Meester Patricius Holvoet, pastoor van Zonnebeke, beheert dit bezit in naam van de weduwe van Jan Frans[ois] Mahieu. De taxatie gebeurt naar aanleiding van de komst van Pieter Balen filius Pieter als nieuwe pachter.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-897

Vpden xxiiijen [decem]bre 1710 was bij mij onderschreuen ghesworen prijser der zaele ende Casselrie van Ipre ouersien ende ghepresen vp deel van een hofstede ende landen daermede gaende geleghen binnen de prochie van Zonnebeque angetrocken door heer ende meester patricius holuoet pastoor der prochie van tselue zonnebeque als dactie hebbende vande weduwe Jan fran[ciscu]s mahieu ten versoucke vande naerschreuen afgaende pachters ter eendere ende pieter Balen filius pieter ancommenden pachter ter andere Consisterende soo hiernaer volcht

Aluooren de taillie van houtte an een partie lants genaemt den

BRU-AGSB-Z-897

Coolbergh met de gonne oudt drie Jaeren op 1 0 30 Roeden busch zuijt daeraen ten afscheeden versoucke ende beleede van pieter desramaut afgaenden pachter gheextimeert ter somme van - xxix lb vj s 0 d

Jtem opde voorseijde partie ghetelt ende beuonden acht dobbel ende neghen enckel eecken saden van safgaendens prijs ende queeck gheextimeert - ij lb xviij s 0 d

Jtem de taillie van houtte an een partie saijlant verre noort west van daer ten afscheeden vande weduwe pieter Baelen doude ende ten anueerden alsuooren van p.r Baelen de Jonghe gheextimeert ter somme van - xvj l xvj s 0 d

Jtem gheextimeert tot vier esschen saden ende plantsoentgens staende aldaer Inde noorthaghe om door den afgaenden te wesen gecapt als Interessabel aen t'saylant ter somme van - ij lb xvj s

Jtem bouendies aldaer ghetelt begrepen t'gonne staende op het naerschreven partieken meersch zuijt oost an t'voorschreven saijlant tot vier esschen plantsoentgens ofte dobbel saeden vijf enckel esschen saden oude tronckwulghen bouen een ommeligghende seuen Jonghe tronckwulghen bouen twee verdrooght sesthiene ende een eecken saet

BRU-AGSB-Z-897

Bailliu laga ten anueerden alsuooren ter somme van - v lb ix s 0 d

Jtem op 0 2 80 Roeden saijlant suijt an t'voorschreuen saijlant de taillie van houtte aldaer beuonden gheextimeert - vij lb viij s 0 d

Jtem aldaer beuonden ende getelt twee oude tronckwulghen twee eecken plantsoenen een dobbel ende een enckel esschensaet ende d'helft van vier Boken inde zuijthaghe

Danof gheextimeert ten proffijtte vanden afgaenden ouer den queeck van een dobbel ende een enckel eschsaet ter somme van - xj s parisis

Jtem de taillie van houtte out vijf Jaeren staende op d'helft van een ghemet twaelf Roeden sober busch wat zuijt vande kercke ten versoucke vande voorseyden heer holuoet ende ten anueerden alsuooren geextimeert - xiij lb ij s 0 d

Jtem ouersien ten versoucke vanden voorseyden heer holuoet ter eendere ende dito Baelen ancommenden pachter ter andere de stroydaecken op t'deel vande huijsijnghen der voorseyde hofstede te weten de gonnen op t'peerdestal oost an t'huijs den noortcant vande scheure scheedende van zuijden op half den desch vloer

BRU-AGSB-Z-897

helft van t'zuijteinde van t'coijstal ende t'dack ouer een twaelfste part ligghende op een seker ouenbeur gheextimeert In weerde den eenen pandt den anderen helpende ten reserue vande Latten ende naghels ter somme van – j.C xx lb iij s 0 d

Aldus dese prijsien ghedaen ten daghe ende versoucke alsuooren ter presentie ende Beleede vanden ancommenden pachter ende ghesloten desen xxiij.en Jannuarij xvij.C elfue toirconden

G. Boutens 1711

BRU-AGSB-Z-897

prijsie vande landen ende edificien die pieter baelen filius pieter in pachte is gegaen ten jaere van[?] 1710