Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-896

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-12-1716

Type: Verklaring door een voormalig pastoor van Beselare dat hij tijdens zijn pastoorschap geen nood had aan de assistentie van een andere priester

Beschrijving: Meester Petrus Jgnatius Vergriete, priester en deken van het kapittel van OLV te Cassel, verklaart voor notaris F. Godtschalck te Ieper dat hij gedurende 3 jaar en 3 maanden pastoor van Beselare was, en dat hij nooit nood had aan de assistentie van een vicaris of kapelaan om de zielzorg waar te nemen. Er kwam enkel een priester om de vroegmis te doen, maar deze verleende geen hulp aan de pastoor of diende geen sacramenten toe.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde voor my onderschreven notaris tjpre wonende present de naergenomde ghetuijghen in persoone heer ende meester petrus jgnatius Vergriete presbytre jegenwoordich deken der collegiale kercke van O[nse] L[ieve] V[rauw] tot cassel de welcke verclaert ende geattesteert heeft voor waerachtich dat hij drije jaeren ende drije maenden pastor heeft gheweest der prochie van Becelaere tot leden ses weken ofte daerontrent sonder dat hij noodich gehadt ofte Beuonden heeft te wesen d'assistentie van eenen capellaen ofte Vicaris ten opsichte hij alleene souffisant was omme te voldoen aende sorghe pastoriale ofte siele Last ende voor soo veele inde selue prochie gheweest is eenen priester

test

dat t'selue maer allenelijck wiert omme de prochianen te gherieuen van eene vrouchmisse ende geensins tot assistentie vanden heere comparant nochte d'administratie vande Heylighe Sacramenten Reden van wetenschap alle te leesen van sijn eijghen faict fonctie ende kennisse met presentatie als naer stijle aldus ghepasseert binnen Jpre desen xxiij. decemb[er] xvij.C sesthiene present S[ieu]r Jan Dauid ende Jgnatius van neste ghetuijghen P.J. Vergriete Decanus canonicus et pastor primarius Beate marie virginis casletensis nuper pastor jn becelaere

J. Dauid 1716 J.V. Neste

f. godtschalck not[aris]