Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-895

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-10-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1716".

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper van een stuk disgrond te Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: Frederijck de Boutte, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij op verzoek van de weduwe en kinderen van wijlen Jan Baptiste Donche (afgaande pachter) en Ioannes Lenoor (aankomende pachter) een stuk grond taxeerde. De grond, die toebehoort aan de dis van Zonnebeke, is gelegen in de Westhoek van de parochie. Na een gedetailleerde taxatie van de verschillende stukken, schat hij de waarde van de gewassen etc. van de grond op 8 pond 19 schellingen parisis.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Opden xvj.en [octo]bre 1716 was bij mij onderschreven gheswooren prijser vande Saele ende Casselrie van Ipre ouersien ende ghepresen ten versoucke vande weduwe ende kijnderen van wijlent Jan baptiste donche afgaende ende Ioannes Lenoor ancomenden pachter t'gonne naerschreven beuonden op een partie Lants Competerende anden disch van Sonnebeke inde westhouck derselue prochie consisterende In 13 roeden lants naervette van wortels van mes 3 roeden naervette van tursche arweten van mes 4 1/2 roeden naervette van toeback van smoorhoop ende aele 12 roeden naervette van rapier en mes ende 34 roeden naervette van rapier van smoorhoop 23 roeden naervette van cooren van mes naer lenten 30 roeden naervette van aerdepeeren van smoorhoop 33 roeden naervette van cooren van mes naer lenten ghecapt met de hauwe ende afghe...eeght ende 10 roeden lants naervette van turckcooren ende boonen[?] van smoorhoop midtsgaders de groene taillie van houtte rondt somme de selue partie lants ordinaire tsamen gheextimeert ter somme van viij lb[?] xix s parisis Actum daete ende versoucke alsvooren ter presentie ende op het te kennen gheuen vanden outsten soone vande vermelde weduwe afgaende mij toorconden Frederijck de Boutte 1716