Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-892

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-06-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1716".

Type: Testament van Caerle Balen [o.a. met jaargetijdestichting bij de dis van Zonnebeke]

Beschrijving: Op zijn ziekbed stelt Caerle Balen filius Christiaen zijn testament op, met bepalingen betreffende zijn uitvaart, brooddelingen, jaargetijde (bij de dis van Zonnebeke) en bijkomende missen. Afgezien van zijn erfgenamen, ontvangt ook Marij Catharine Balen een legaat.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jnden naeme des heeren Amen

Jck Caerle balen filius christiaen sieck te bedde ligghende nochtans hebbende mijn volle verstant ende Considererende datter niet onsekerder en is als den tyt van s'menschens leuen ende niet sekerder als eens te moeten steruen diesvolgens hebbe willen sorgen voor mijn siele bij forme van testamente ofte wttersten wille inder manieren soo volght te weten dat ick na myne doot bevele mijn ziele aen godt almachtigh diese gheschapen heeft ende mijn Lichaem bevele begrauen te worden inde kercke van Sonnebeke met eenen grooten wtvaert naer welcke mijn vrienden ende andere present geweest hebbende om te bidden voor mijn ziele eerelick sullen getracteert worden Jtem bevele dat al tcoorne t'welcke ick hebbe sal gheemploijeert worden int tracteren vande vrienden etcetera inde wtvaert ende tsurplus aenden armen wtgedeelt sal worden bouendien tcoorne op den acker moet oock rijpe sijnde aenden aermen wtgedeelt worden ter dispositie vanden heere pastor van Sonnebeke Item beuele ghegheuen thebben aenden disch van tselue sonne- beke de Somme van hondert guldens midts d'obligatie van Jaerelickx door den heer pastor te lesen een siele misse Eyndelinghe beuele dat

test

Corts naer mijne doot immers soo haest het moghelick is sullen ghedaen worden twee hondert siele missen ende versoecke datter sal ghegeuen worden Aen marij Catharine balen filius [sic] fran[ciscu]s mijnen villen de somme van thien ponden grooten vlaemsch Aen gaende mijne andere goederen laete de selue Aen mijne hoirs om de selue te deelen naer Costuijme Aldus gecontrac- teert opden 18.en Iunij 1716 ter presentie van d'heer ende meester franciscus borreman pastor van Sonnebeke Jacobus Carpentier ende Martinus Willaert ghetuyghen hier ouer gheropen

Franciscus borreman Pastor van Zonnebeke

Jacobus Carpentier 1716

Martynus willaert

Caerel baelen

test

het iaerghetijde van carel baelen ouerleden den 7 Jan[uari] 1723