Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-891

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-06-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Vpden xxvijen april xvijC sesthiene" (27/04/1716); "1716".

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper van een stuk disgrond te Zonnebeke, op verzoek van de oude en nieuwe pachter

Beschrijving: G. Boutens, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij op vraag van Jan Vermeersch (afgaande pachter) en heer Alexander Laga (aankomende pachter) een stuk zaailand met wat bos, toebehorend aan de dis van Zonnebeke en gelegen te Zonnebeke, taxeerde.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jan Vermeersch tdischlant

Vpden xxvij.en april xvij.C sesthiene was bij mij onderschreuen ghesworen prijser der zaele ende Casselrije van Jpre ghedaen prijsie ten versoucke van Jan vermeersch afgaenden pachter ende ouergheuer ter eendere ende sieur alexander Laga ancommenden pachter ende ouernemer ter andere van tgonne naerschreuen beuonden op een partije saijlant met een busselken zuijt west daeran Competerende den disch der prochie van Zonnebeke gheleghen binnen de selue prochie wa zuijt vande kercke soo volght

Alvooren de groene taillie van houtte ordinaire Consisterende Jn Jaerschote vande haeghen aende vermelde partije Saijlant met een bestop haeghe ten noort cante hier mede- gaende ende de gonne out drije Jaeren op je lijne xij roeden buschlant suijt daer an maeckende den noort cant van meerder partije busch tsamen gheextimeert ter somme van - xvj lb parisis

Ten voornomden daeghe ghemaect ghetal van de plantsoenen ende saeden die den aencommenden pachter in bewaernisse aldaer

test

Ontfanckt om te groijen ten proffijtte vanden voorseijden disch

Alvooren enckel eecken plantsoenen - iij.e dobbel eecken saeden van de bequaemste - xiij.e enckel eecken saden Jdem - vj.e olmen dobbel saeden - vj.e enckel Jdem iij.e abeelen dobbel saeden vj.e enckel abeelen saeden viij.e weruen tronckwulghe j.e Corte tronckwulghe j.e

Van welcke voorenstaende ghetallen gheextimeer ten proffijtte vanden afgaenden pachter derthien dobbel ende ses enckel eecken saden ses dobbel ende drije enckel olmen saeden ses dobbel ende acht enckel abeelen saeden de welcke hij heeft ghequeeckt ende ten deele sijnne predecesseurs ten aencommen midts hunnen cleenicheijt met de taillie ghepresen tsamen bedraeghende - ix lb xij s

aldus ghedaen ten daeghe ende versoucke

Als vooren ter presentie van jgnaes geeraert ende ghesloten x.en Junij 1716 toirconden

G. Boutens 1716

test

acte prijsie ende ghetal boomen op tlandt vanden disch ten aenveirden van S[ieu]r Laga