Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-890*

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-04-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1717".

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper van een stuk disgrond te Zonnebeke, op verzoek van de oude en nieuwe pachter

Beschrijving: G. Boutens, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, taxeert een stuk grond van de dis te Zonnebeke, op verzoek van Jgnaes Geeraert als afgaande pachter, en de heer Alexandre Laga als aankomende pachter.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[Disch]

Op den xxvijen april 1716 was bij mij onderschreuen ghesworen prijser der zaele ende Casselrije van Jpre ouersien ende ghepresen ter versoucke van Jgnaes. geeraert als afgaenden pachter ter eender ende sieur alexandre Laga ancommenden pachter ende ouernemer ter andere de taillie van houtte Consisterende Jn Jaerschote staende Jn de Cant ende sijnghel haeghe gaende met een partije lants competerende ande disch van Zonnebeke zuijt vande kercke dewelcke gheextimeert hebbe te bedraghen ter somme van vier ponden neghenthien schele parisis

Jtem aldaer beuonden ende ghetelt vijf enckel eecken plantsoenen seuen dobbel ende vijf enckel eecken saeden een enckel eschsaet ende drije espen dobbel saeden alle de welcke den aencommenden pachter Jn bewaernisse ontfanct om thouden groijen Jn proffijtte vanden voornomden disch dus M[emori]e van welck voorenstaende ghetal gheextimeert ten proffijtte vanden voorseyden afgaenden tot seuen dobbel ende vijf enckel eecken saden een enckel eschsaet ende drije dobbel espen

test

saden tsamen ghepresen ter somme van - iij lb xiiij s 0 d

Aldus ghedaen ten daeghe ende versoucke alsvooren ter presentie ende beleede vanden afgaenden mij toirconden

G. Boutens 1717

test

Prijsie op Een partieken zaeylant met een busselken van Westen daer ane competerende Den Disch Van Zonnebeke