Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-889***

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vanden 17en april 1716" (17/04/1716); "1718".

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van Zonnebeke van de koop door de abdij van Zonnebeke van een stuk grond te Zonnebeke van Marij van Heule filia Albert

Beschrijving: De baljuw, burgemeester en schepenen van Zonnebeke verklaren dat Jan du Petijt, amman van Zonnebeke, voor hen verscheen en verklaarde dat hij de vermelde koop (zie BRU-AGSB-Z-889**) deed in naam en ten voordele van de abdij van Zonnebeke; ook de koopsom werd betaald door de abdij. De abdij kan dan ook vrij beschikken over de grond, als haar eigendom. Hierop legde de ontvanger van de abdij de nodige documenten voor om te bewijzen dat de abdij voor deze aankoop de nodige amortisatierechten betaald had (zie BRU-AGSB-Z-889**** en BRU-AGSB-Z-889*****), en hij verzocht dat de abdij plechtig in het bezit gesteld zou worden van de gronden. De baljuw en schepenen stemden hiermee in.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-889** werd op hetzelfde document geschreven als BRU-AGSB-Z-889***. // BRU-AGSB-Z-889*** neemt de tekst van BRU-AGSB-Z-889**** en BRU-AGSB-Z-889***** over; zie daar voor eigennamen, instellingen en functies.

Tekst

Wij sieur alexandre Laga Bailliu frans. vander meersch Burghmeestere macharius holuoet Jan van heule Carel ghyselen pieter de swarte pieter van Lauwe ende marijn durnez schepenen der heerlicheden van zonnebeke salut doen te weten dat hedent date onderschreuen voor ons ghecommen ende ghecompareert is Jn persoone Jan du petijt amman deser heerelicheden den welcken naer Lecture aen hem t'onser presentie gedaen vanden voorschreuen Coopcontracte van een ghemet en half anghegaen Jeghens

marij van heule weduwe Joos volckaert ende onterfuenisse vanden 17.en april 1716 heeft ghedeclareert voor sijnen Commant ende den seluen Coop angegaen thebben voor ende ten proffytte vande abdie van zonnebeke mits ontfanghen hebbende van d'heer ende meestere aquilinus Crommelynck ontfangher der voorseyde Abdie de principaele Coopsomme met alle d'accessoiren bij t'voorschreuen Coopcontract vermelt Consenterende Jnde erfuenisse ten proffijtte vande voorseijde abdie om danof Liberlijck te Jouisseren ende disponneren als vande andere propre goederen de selue abdie Competerende ende alhier medecomparerende heer ende meestere aquilinus Crommelijnck ontfangher ende dispensier der voorseijde abdie die ouergheleijt ende ghetoont heeft ten passeren deser seker acquit bij hem

test

heere Crommelijnck originelyck Jnghetrocken staende op ghezeghelt pampier geimprimeert danof den teneur volght Je soussigne Chargé du recouurement des droits damortissemens et nouueaux acquets de flandre suiuant les pouuoirs et Commission du 16.e auril 1717 et resolutions ensuivies de Leurs nobles puissances les seigneurs du Conseil d'etat des prouinces vnies declare auoir receu de monsieur le Receueur de Labbaye de zonnebeke paijants pour Labbaye La somme de deux Cents quatre vingt florins cincq patars six deniers pour les n.° du Rol cij Joint et Collationné dudit soussigne et pour faire partije de la presente tenant quitte et dechargé pour ladite somme ensemble de Celle de vingthuit florins trois deniers pour les deux sols pour liures et celle de deux florins huit patars pour quitances et extrait du Rol fait le 4.e du mois de feburier

mil sept cent dixhuit sans prejudice a Lart[icle] 213 du Rool et aux deuoirs des huissier estoit signe du Riez auecq paraphe annex welck acquit noch was seker extrait ghenumereert arlis 206. tot ende met n° 212 beginnende n° 206: les abbez et Religieux de Labbaij de zonnebeke a Cause dvne rente en Capital quarante huit liures de gros auecq diuerses années de Cours etcetera ar[ticu]lo n° 212: ladite abbaije a Cause de Lacquisition faite pour eux par Jean du petijt a Lencontre de marie Baelen veuue de Josse volckaert dvne mesure et demij de terre paroisse et seigneurie de zonnebeke pour La somme de trente vn Liures de gros flandres suiuant Lacte du 15.e auril 1716 fl. 127-18-0 plus bas se trouue Collationné par nous soussigné Receueur des droits damortissement et nouuaux acquets

test

de La flandre des villes et Chatellenies Conquises et Cedées a Leurs Saintes[?] puissances a Jpre le 4.e feburier 1718 estoit soussigne du Riez auecq paraphe versouckende den voornomden heere Crommelijnck wt Crachte soo vande vercoopijnghe onterfuenisse ende acquit van amortizaetie opde voornomde vercoopijnghe ghevolght gheerft ende ghegoet te worden Jnde voornomde partije lants met de sollemniteijten Jn ghelicken gheuseert waerop wij Bailliu ende schepenen van zonnebeke hebben ghelet ende alles ghesien hebben den voornomden heere Crommelijnck ouer ende wtter naeme vande voorseyde abdie ghegoet ende gheerft Jnde voornomde partije lants met de Catheijlen daeropstaende breeder Jnghevolghe t'Coopcontract onterfuenisse ende acquit

vande amortizaetie hiervooren gheroert met ordinaire sollemniteijten Jn Teecken der waerheijt hebben wij Bailliu ende schepenen voornomt de Letteren van erfuenisse ghedaen depecheren onder thandtteecken van onsen ghesworen greffier die Aldus ghedaen ende ghepasseert waeren Jnt Collegie den tweeden [decem]bre xvij.C achthiene toirconden als greffier

G. Boutens 1718

test

Coop amortizatie erfbrief van een ghemet en half zaeylant in Sonnebeke wadt noort onsen cleenen meulen ghecoght jeghen marij cathalijne filia Albert van heule den 15 april 1716