Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-889**

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-04-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1716".

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van Zonnebeke van de verkoop van grond te Zonnebeke door Marie van Heule aan Jan du Petijt

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke verklaren dat Marie van Heule filia Albert, weduwe van Joos Volckaert, voor hen verscheen en hen een akte voorlegde waarin verklaard werd dat zij grond te Zonnebeke verkocht had aan Jan du Petijt (zie BRU-AGSB-Z-889*). Voor baljuw en schepenen doet zij nu plechtig afstand van deze grond, zodat de koper ervan in het bezit gesteld kan worden.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-889** bevat dezelfde tekst als BRU-AGSB-Z-889 (met de uitzondering dat in 889** na Frans[ois] vander Meersch de kwalificatie 'burgemeester' staat); voor eigennamen, instellingen en functies: zie daar. // BRU-AGSB-Z-889** werd op hetzelfde document geschreven als BRU-AGSB-Z-889***.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Sieur Alexandre laga Bailliu... fran[ciscu]s vander meersch burghmeestere Jan van heule Carel ghijselen Marijn durnez ende pieter de swarte schepenen der heerelicheden van zonnebeke doen te weten dat hedent date onderschreuen voor ons quaem ende Compareerde in persoone Marie van Heule filia Albert weduwe Joos volckaert ouerbringhende d'acte tabellionnaire hier naervolghende van woorde te woorde Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien franchois Godtschalck tabellionnaris Hereditaire binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heeren staeten generael der gheunierde prouincien ende teeckenen alle

test

Contracten, testamenten, obligatien ende alle andere acten die gemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen der stede, Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij jnde qualiteijt van notaris t'Jpre residerende present ferdinandus du thoo ende andries Robaijs getuijghen Compareerde marije Cathelijne van heule filia albert weduwe van Joos volckaert woonende tot zonnebeke die bij desen bekent vercocht thebben aen jan du petijt voor hem ofte commandt den nombre van een ghemet een lijne vijftigh roeden zaijlant met de Catheijlen daer op staende geleghen inde prochie van t'selue zonnebeke bij de vercoopeghe ghebruijckt aboutterende van noorden jeghens

de landen fran[ciscu]s baelen van oosten den seluen van zuijden ende van westen d'Abdie van t'selue zonnebeke, wesende suuer ende onbelast ten waere met heerelicke rente die wert s'coopers late mits bij de vercoopeghe suuerende de verloopen tot lesten xbre xvij.C sesthiene welcken coop is ghebeurt om te godtspennincq twee schele hoofcleedt twaelf schellijnghen grooten lijfcoop vier schellijnghen grooten ende van somme principael eenendertigh ponden grooten vlaems gereedt betaelt ende ontfaen dese dienende voor volle quittantie alle consorten ende heerelicke Rechten werden s'coopers laste sonder paijement de vercoopege sal tot Concurentie van een ghemet moghen ghebruijcken

test

tot baefmisse xvij.C sesthiene ter Cause van welcke sij sal moeten de prochie Lasten betaelen vande vercochte Landen tot Lesten decembre xvij.C sesthiene voorseijt dese vercochte landen haer toeghe- commen als hoir van haere moeder, alles onder belofte ende verbandt als naer rechte, Jn kennisse der waerheijt hebbe ick dese gheteeckendt ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnagie t'Jpre die ghepasseert sijn binnen tvoornomde Jpre den vijfthienden april seuenthienhondert sesthiene ende was onderteeckent f godtschalck met paraphe ende ghezeghelt met den zeghel ordinaire dienvolghende heeft de Comparante haer laeten ontwtten ende onterfuen

vande voorenstaende vercochte erfgronden ende Catheijlen consenterende dat daerin worde ghegoet ende gheerft Jan du petijt ofte sijnen commant volghens t'voorschreuen contract ende alhier medecomparerende dito petijt die t'selue accepteerde voor hem ofte Commandt den welcken hij declareert alhier niet ter hant t'hebben Jn conformiteijte dies hebben wij Sieur alexandre Laga Bailliu ende schepenen voorschreuen de vermelde weduwe volckaert ontwt ende onterft van tvoor- schreuen Landt ende Catheijlen met de solemniteijten ordinaire ende is t'selue blijuen hanghen ande roede van Justitie tot alderstondt d'acceptatie van erfuenisse Jn Kennisse der waerheijt hebben wij Bailliu

test

ende schepenen voornomt dese letteren van erfbrieue gedaen depecheren onder de signature van onsen ghesworen greffier die aldus gedaen ende ghepasseert waeren in onse vierschaere den xvij.en April xvij.C sesthiene mij toorconden als greffier

G. Boutens 1716

test

Coop amortizatie erfbrief van een ghemet en half zaeylant in Sonnebeke wadt noort onsen cleenen meulen ghecoght jeghen marij cathalijne filia Albert van heule den 15 april 1716