Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-889*

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-04-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Lesten xbre xvijC sesthiene" (31/12/1716); "tot baefmesse xvij.C sesthiene" (01/10/1716).

Type: Verkoop door Marij Catheline van Heule van grond te Zonnebeke aan Jan du Petijt

Beschrijving: Frans[ois] Godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat Marij Catheline van Heule filia Albert, weduwe van Joos Volckaert en inwoonster van Zonnebeke, voor hem verscheen, en verklaarde dat hij aan Jan du Petijt 1 gemet 1 lijn en 50 roeden zaailand verkocht, met alle zich erop bevindende katelen; de grond bevond zich te Zonnebeke [+ situering van de grond]

Tekst

Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien frans. godtschalck tabellion- naris hereditaire binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaren grossoijseren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heeren staeten generael der gheunierde prouincien ende teeckenen alle contracten testamenten obligatien

test

ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden, voor notaris binnen der stede casselrije ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij jnde qualiteijt van notaris t Jpre residerende present ferdinandus du thoo ende andries robais getuijghen Compareerde marij catheline van heule filia albert weduwe van Joos volckaert woonende tot Zonnebeke die bij desen bekent vercocht thebben aen Jan du petijt voor hem ofte commant den nombre van een ghemet een Lijne vijftigh roeden zaijlant met de catheijlen daer op staende gheleghen jnde prochie van tselue zonnebeke bij de vercoopeghe ghebruijckt aboutterende van noorden ende oosten jeghens de landen frans. baelen van zuijden ende van westen d'abdie van tselue zonnebeke wesende suuer ende onbelast ten waere

Met heerelicke rente die wert scoopers Laste midts bij de vercoopege suuerende de verloopen tot Lesten [decem]bre xvij.C sesthiene welcken coop is ghebeurt om te godtspennijncq twee schele thoofcleet twalf schellijnghen grooten Lijfcoop vier schellijnghen grooten ende van Somme principael eenendertigh ponden grooten vlams gereet betaelt ende ontfaen dese dienende voor volle quittantie alle oncosten ende heerelick rechten werden Scoopers Laste Sonder paijement de vercoopege sal tot concur- rentie van een gemet moghen ghebruicken tot baefmesse xvij.C sesthiene ter cause van welcke sij sal moeten de prochie Lasten betalen vande vercochte Landen tot Lesten [decem]bre xvij.C sesthiene voorseijt dese vercochte Landen haer toeghecommen als hoir van haere moeder alles onder belofte ende verbant

test

Als naer rechte, Jn kennisse der waerheijt hebbe jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnage tJpre die ghepasseert sijn binnen tvoornomde Jpre den vijfthienden april 1716 ende was onderteeckent f. godtschalck