Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-889

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-04-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1716".

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van Zonnebeke van de verkoop van grond te Zonnebeke door Marie van Heule aan Jan du Petijt

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke verklaren dat Marie van Heule filia Albert, weduwe van Joos Volckaert, voor hen verscheen en hen een akte voorlegde waarin verklaard werd dat zij grond te Zonnebeke verkocht had aan Jan du Petijt (zie BRU-AGSB-Z-889*). Voor baljuw en schepenen doet zij nu plechtig afstand van deze grond, zodat de koper ervan in het bezit gesteld kan worden.

Opmerking: Duplicaat. // BRU-AGSB-Z-889 neemt de tekst over van BRU-AGSB-Z-889*; voor eigennamen, instellingen en functies: zie daar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Duplicata

Wij sieur Alexander Laga Bailliu Fransois vander meersch Jan van Heule Carel ghijselen pieter de Swarte ende marijn durnez schepenen der heerelichede van zonnebeke salut doen te weten dat hedent daete deser voor ons quaem ende Compareerde marie van heule filia albert weduwe Joos Volckaert ouerlegghende seker acte tabellionnagie danof den Jnhouden hier naer volght van woorde te woorde Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien frans. godtschalck tabellion- naris hereditaire binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaren grossoijseren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heeren staeten generael der gheunierde prouincien ende teeckenen alle contracten testamenten obligatien

test

ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden, voor notaris binnen der stede casselrije ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij jnde qualiteijt van notaris t Jpre residerende present ferdinandus du thoo ende andries robais getuijghen Compareerde marij catheline van heule filia albert weduwe van Joos volckaert woonende tot Zonnebeke die bij desen bekent vercocht thebben aen Jan du petijt voor hem ofte commant den nombre van een ghemet een Lijne vijftigh roeden zaijlant met de catheijlen daer op staende gheleghen jnde prochie van tselue zonnebeke bij de vercoopeghe ghebruijckt aboutterende van noorden ende oosten jeghens de landen frans. baelen van zuijden ende van westen d'abdie van tselue zonnebeke wesende suuer ende onbelast ten waere

Met heerelicke rente die wert scoopers Laste midts bij de vercoopege suuerende de verloopen tot Lesten [decem]bre xvij.C sesthiene welcken coop is ghebeurt om te godtspennijncq twee schele thoofcleet twalf schellijnghen grooten Lijfcoop vier schellijnghen grooten ende van Somme principael eenendertigh ponden grooten vlams gereet betaelt ende ontfaen dese dienende voor volle quittantie alle oncosten ende heerelick rechten werden Scoopers Laste Sonder paijement de vercoopege sal tot concur- rentie van een gemet moghen ghebruicken tot baefmesse xvij.C sesthiene ter cause van welcke sij sal moeten de prochie Lasten betalen vande vercochte Landen tot Lesten [decem]bre xvij.C sesthiene voorseijt dese vercochte Landen haer toeghecommen als hoir van haere moeder alles onder belofte ende verbant

test

Als naer rechte, Jn kennisse der waerheijt hebbe jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnage tJpre die ghepasseert sijn binnen tvoornomde Jpre den vijfthienden april 1716 ende was onderteeckent f. godtschalck ende ghezeghelt met den zeghel ordinaire van dhooghe ende moghende heeren staeten generael in dobbelen parchemijnen steerte wthanghende Dienvolghende heeft de voornomde marij Cathelijne van heule filia albert vercoopege van een ghemet een Lijne vijftgh [sic] roeden Lants voornomt haer laeten ontwtten ende onterfuen van de voorenstaende vercochte erfgronden ende Catheilen Consenterende dat daer in worde gegoet ende gheerft Jan du petijt ofte sijnnen commant volghens tvoorschreuen contract ende alhier mede Comparerende dito petijt die tselue accepteerde voor hem ofte commant den welcken hij declareert alhier niet

ter hant thebben ouersulckx hebben wij Bailliu ende schepenen voorschreuen de vermelde weduwe volckaert ontwt ende onterft van tvoorschreuen Lant ende Catheijlen met de sollemniteijten ordinaire ende is tselue blijuen hanghen an de roede van Justitie tot alderstont dacceptatie van arfuenisse Jn kennisse der waerheijt hebben wij schepenen voorseijt dese Laeten depecheren onder het hanteecken van onsen ghesworen greffier ter extraordinaire vergaderijnghe van bailliu ende schepenen desen xvij.en april xvij.C sesthiene toorconden

G. Boutens 1716

test

P[iete]r fransois meersseman

coopbrief van een ghemet een lijne 50 roeden lants ieghent marij van heule 1716