Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-888

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-02-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van daeten den derden junii seventhien hondert derthiene" (03/06/1713).

Type: Koop door Gillis de Haene van een halve hofstede te Zonnebeke in naam van de pastoor van Zonnebeke

Beschrijving: Gillis de Haene, inwoner van Zonnebeke, verklaart dat hij in naam van Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, de helft van een hofstede te Zonnebeke gekocht heeft [+ situering van de grond]. De eigendom was afkomstig uit het sterfhuis van jonkvrouw Marie Estienne Durant, poorteres van de stad Ieper. De Haene bracht het hoogste bod uit, nl. 171 ponden 12 schellingen 7 groten Vlaamse munt. De koopbrief dateert van 03/06/1713. De Haene verklaart verder dat hij in opdracht handelde, en dat hij verder geen rechten kan doen gelden op de eigendom; de pastoor kan er over beschikken als over zijn eigen bezit.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven Gillis de haene Lansman ende inwonder der prochie van zonnebeke Kendt soo hij doet bij desen ghecoght te hebben uijt commissie van ende voor den heere ende meester franciscus Borreman pastor der selve prochie van Zonnebeke a La hauche ende meestbiende de helf van een behuijsde hofstede met alle de groene ende drooghe catheijlen daer opstande ende medegande ghereserveert s'pachters ordinairen prijs gheleghen inde prochie van Zonnebeke van westen de Kercke groot de voornomde helf verthien ghemeten ofte daer ontrent ghesepareert dies d'andre helf competeert d'hoirs ende kijnderen van wijlent Jonckvrauwe Jaqueleijne vander meulen overleden huijsvrauwe van wijlent d'heer ende meestere Joos Anné in pachte ghebruijckt het selfste deel van Jan Gomaere ten advenante van drie guldens te ghemete bij jaere te coope gheboden a La hauche bij Abraham Jsacq sijndick der stede van ipre procederende inde selve qualiteijt tot reedinghe vanden gheabandonneerde sterfhuyse van Jonckvrauwe

test

Marie Estienne Durant overleden poortresse der Stede van ipre overghesleghen op den voorseijden Gillis de haene als meest biedende voor hem ofte voor sijnen commant voor de Somme van een hondert eenen en seventigh ponden twalf schellinghen seven groote vlams mede begrepen de bespreken ghelijck het voorder blijckt uijt den coopbrief van daeten den derden junii seventhien hondert derthiene overghelevert by dito de haene aenden voorseyden heere pastor ende alsoo den selven coop is aengegaen door den voornomden Gillis de haene uijt commissie voor den vermelden heer pastor met wiens pennijnghen oock de coopsomme ende andre oncosten sijn betaelt sonder dat hij de haene het minste daertoe heeft ghecontribueert dan alleenelyck sijnen naeme daer toegheleent soo ist dat den selven Gillis de haene declareert soo hy doet bij desen ende presentie van alexander Laga balliu ende Jan du petijt ghetuijghen hier overghebeden gheene het minste part nochte recht daer in tebben ten gheheele ofte ten deele renuntierende aen alles dies voor soo veele hem vijt crachte vanden coop soude connen competeren denomerende voor absoluten commant den voorghemelden heer pastor permitterende uyt crachte van dies van te moghen in erfuen te gaene

voor hem ofte voor die het hem believen sal ofte daer van te disponeren naer sijn goet- duncken als van sijn eijghen goet in teeken der waerheijt heeft hij dit onderteekent met sijn ghewonnelijcke handt[?] teeken declareerende anders niet te connen schrijven inde presentie vande ghetuijghen hier vooren ghemelt Toorconden desen 19 februarij 1716

dit is het marck van gillis dhaene

A. Laga

Jan du petijt

test

1716