Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-887

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-02-1716

Type: Koop door Gillis de Haene van grond te Zonnebeke, in naam van de pastoor van Zonnebeke

Beschrijving: Gillis de Haene, inwoner van Zonnebeke, verklaart dat hij van Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, de som van 32 ponden 13 schellingen 3 groten Vlaamse munt ontving, waarmee hij in opdracht van de pastoor van Jan Baptiste d'Onche filius Jan Baptiste, inwoner van Zonnebeke, circa 3 gemeten 55 roeden land (in 3 stukken) in de Westhoek van Zonnebeke kocht. De Haene verklaart eveneens dat hij geen rechten kan doen gelden op die gronden, maar dat de pastoor erover kan beschikken als over zijn eigen bezit.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

den onderschreuen gillis de haene Lantsman ende inwonder der prochie van Zonnebeke kendt soo hij doet bij desen ontfaen te hebben van ende uijtter handt van heer ende mestre franciscus borreman pastor der selue prochie de somme van twee-endertigh ponden derthien schellijnghen drije groote vlams met welcke somme den seluen de haene declareert uijt commissie van dito pastor ghecoght te hebben van Jan baptiste d’onche filius Jan baptiste woonende tot Zonnebeke den nombre van ontrent drije ghemeten vijf en vijftigh roeden Lants in den Westhouck der prochie ende onder de heerlijckheijdt van Zonnebeke consisterende in drije partien ghebruijckt door hem vercooper ende Jan gomaere welck Landt hadde belast gheweest met een rente van veertigh ponden groote vlams capitael ten profijte van d'hoirs caerle berten aenghesien dan dat den coop is aengegaen door dito de haene voor ende uijt den naeme voor den voorschreuen heer pastor ende dat de pennijnghen van de coopsomme ende van andere oncosten van hem daer toe ontfaen

test

sijn ende voor hem betaelt sonder dat hij de haene het minste daer toe soude hebben ghecontribueert dan alleenelijck daer toe gheleendt sijnen naem soo ist dat den meerghemelden de haene declareert bij desen voor sijnen commant den seluen heer pastor laetende hem volle maght om in erfuen daer van te gaen ofte daer van te disponeren naer sijn goetduncken voor hem ofte voor den gonne die het hem sal beliuen declarerende oock gheene de minste actie daer in ghehadt te hebben toorconden desen 19 februarij 1716 in de presentie van alexander Laga balliu ende Jan du petijt ghetuijghen hier toe ghevraeght

dit is het mack [sic] van gillis dhaene[?]

A Laga

Jan du petijt

test

tytel van ontrent 3 gemeten 25 roeden Lants jnden westhoucke van Sonnebeke Competerende den disch Commende van jan Baptiste donche