Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-886

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-03-1715

Type: Koop door Pieter Meesdach van tienden te Langemark en Zonnebeke, ten voordele van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Pieter Meesdach, bode van de kasselrij van Ieper, verklaart dat hij van jonker Charle Philips Keingnaert, heer van Dentergem, tienden te Langemark en Zonnebeke kocht voor de som van 258 pond 18 schellingen 10 groten. Hij verklaart eveneens dat hij deze som ontving van Aquilinus Crommelynck, de ontvanger van de abdij van Zonnebeke; daarom geeft hij abt Patritius Holvoet de autoriteit om de over de aangekochte tienden te beschikken alsof het zijn eigen bezittingen waren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven pieter Meesdach Mesagier der Castelerije van Ipre verclaert by desen gekocht te hebben van myn heer Joncker Ch[ar]le Ph[i]l[ippe]s keingnaert heere van Dentergem etcetera eene halve reke thyende ende eenen achtsten schof in twee andere reken thyenden gelegen inde prochien van Langemaerk ende Zonnebeke voor de somme van twee hondert achtenvijftich ponden achthyen schellynghen thyen grooten vlams welcke voorschreven somme van 258: 18: 10 kenne ontfangen te hebben van d'heer Aquilinus Crommelynck ontfanger der Abdije van Zonnebeke waermede ditto pieter meesdach de selve thiende betaeldt heeft innebegrepen eene rente van 100 ponden grooten vlams capitael met de verloopen ten profytte van Mevrauwe Coele vijt crachte van dit voorschreven declarere voor mijnnen Commant den eerweerden heere Patritius Holvoet Abt vande Abdije van Zonnebeke gevende volle auctoriteijt ende mach om te disponeren vande voorseyde gekochte thyende als van syn eijgen andere goederen in teeken der waerheijt hebbe dese onderteekent om te valideren als naer rechte desen derthyensten maerte een dust seven hondert vijfthyne

P[iete]r mestagh