Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-885

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-12-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "ten Jaere 1700"; "Jn daten 7.e xbre 1715" (07/12/1715); "Baefmisse lestleden" (01/10/1715).

Type: Ruil van verscheidene gronden (te Zonnebeke, Langemark en Passendale) tussen de abdij van Zonnebeke, Franchois vander Meersch, en de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Patricius Holuoet, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij grond ruilt met Franchois vander Meersch filius Franchois, inwoner van Zonnebeke. De abdij doet afstand van een boomgaard te Langemark [+ situering van de grond], en een stuk grond te Passendale [+ situering van de grond]; zij krijgt hiervoor van Franchois vander Meersch twee stukken grond te Zonnebeke [+ situering van de gronden]. Vander Meersch ruilt op zijn beurt de boomgaard te Langemark voor een stuk grond te Zonnebeke, gelegen in de heerlijkheid van Struufs [+ situering van de grond]. Deze grond behoorde toe aan de dis van Zonnebeke, en de ruil werd goedgekeurd door de vicarissen-generaal van het bisdom Ieper (zie BRU-AGSB-Z-883**).

Opmerking: BRU-AGSB-Z-885 bevat dezelfde tekst als BRU-AGSB-Z-884; voor eigennamen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij patricius holuoet Abt ende heere van zonnebeke omme particuliere redenen ons mouerende ende tot meerder proffijt van onse Abdie declarerende So wij doen mits desen te wesen veraccordeert onwederoupelick bij forme van verlaghijnghe met Fran[ciscu]s vander meersch filius Fran[ciscu]s jnwoonder deser prochie jnder voughen dat wij hem vander meersch cederen ende Jonnen eeuwelick ende erfuelick een partie Jonghen boomgaert alsnu beplant met Jonghe abeelen ende appelboomen competerende ande voorseyde Abdie geleghen Jnde prochie van Langhemarcq groot een ghemet iiij.XX xiij roeden streckende zuijt ende noort palende zuijt ofte west de straete Leedende van Jpre naer rousselare ende van alle ander zijden dhostede ende Landen van geeraert morel cumsuis welcke partie door den seluen morel is gebruict dit met alle de plantaige ende Catheijlen daeropstaende niet gereserueert dan spachters prijs Jtem cederen ende Jonnen wij Jnsghelicx aenden seluen vander meersch eeuwelick ende erfuelick een ghemet twee Lijnen xxviij roeden onder saijlant met een streepken busch ofte sijnghel noort daeran met alle de

test

catheijlen daeropstaende ter reserue van spachters prijs geleghen binnen de prochie ende onder dheerelichede vanden houe te passchendaele eertijts gecompeteert hebbende dese partie aen nicolais claerbout ende gegaen hebbende met een hofstede alsnu al gebruuct door Joos verfaillie bij den seluen vander meersch gecocht van dito Claerbout ende consoorten ende ouergelaten ande voorseyde Abdie streckende de selue partie Jn passchendale oost ende west palende van oosten den disschebusch van passchendale ende de kijnderen lucas van olme van zuijden de kijnderen Jan baptiste ferliez ende van westen guill[iaum]es van Becelare ende noort tbusch van rogier Hoet Jn wederlaghe van welcke soo cedeert den voorseyden vander meersch ande vermelde Abdie de twee naervolghende partien met alle de Catheilen daeropstaende ter reserue van spachters prijs deerste wesende garslant Jnde prochie ende onder dheerelichede van zonnebeke noort vande kercke groot een ghemet twee Lijnen xl roeden streckende zuijt ende noort palende noort tgars ofte Boomgaert ende oost tlant vande voorseijde hofstede gecompeteert hebbende den voorseyden

Claerbout ende consoorten gebruict door dito verfaillie zuijt tstraetgen loopende van zonnebeke naer maije snicx vijuerken geseijt tmaghedestraetgen ende west tgarslant dhoirs Jacob van eecke Jtem noort west daerbij Jnde selue prochie ende heerelichede een gemet iiij.XX j 1/2 roede Lants elserie hem vander meersch competerende (beneffens de voorgaende ende ander partien die hij noch behout) bij coope van maximiliaen van eecke ten Jaere 1700. streckende oost ende west palende oost tlant vande vermelde hofstede vercocht door dito claerbout ende consoorten zuijt delserie toebehoort hebbende Albert platteau west thofstedeken ende lant vande kijnderen Adriaen van doolaghe ende noort tlant marie Lefebure hebbende den voorseyden vander meersch voorts gecedeert bij forme van verlaghijnghe aenden disch van zonnebeke de voorenstaende partie Jonghen boomgaert Jn Langhemarcq met alle de Catheijlen soo die hem hieruooren was gecedeert Jn wederlaghe van welcken soo heeft heer ende meester fran[ciscu]s Borreman pastoor der prochie van zonnebeke als de directie hebbende vande goederen

test

competerende den seluen disch met consente vande dischmeesters ende wt crachte van octroij verleent bij d'eerweede heeren vicarissen generael van tbischdom van Jpre Jn daten 7.en [decem]bre 1715 onderteeckent beaufort vicaris generael f. sijnesael vic generael ende f. J. matheuw secretaris gecedeert eeuwelick ende erfuelick aenden vermelden vander meersch een partie Lants Jn zonnebeke onder dheerelichede van struues belast met cleene penninc rente ende gheeft maer drie schoouen ten honderden van thiende groot ontrent acht hondert lants gebruict door frans. Baelen palende oost tbeecxken Jnt ghescheet van zonnebeke ende passchendale zuijt delserie marijn durnez west tlant dhoirs Janssone ende noort tlant fran[ciscu]s vander meersch welcke verlaghijn- ghen sijn gebeurt op expresse conditie dat alle doncosten van erfuen onterfuen martghelt voor soo vele deruenissen noodich waren ten regarde van passchendaele ende zonnebeke met alle andere oncosten daerwt resulterende sullen blijuen tot Laste vande vermelde Abdie accepterende den respectiue contracten elcx gecedeerde partien om te gebruicken ende daeran hant te slaen van stonden aen emmers den pacht te

proffijtteren van tgonne verpacht is tsedert baefmisse lestleden Actum tot zonnebeke ter goeder trauwe ende met belofte van alles te houden voor goet vast ende van weerden op tverbant als naer rechte ende stercker moghelick sijnde desen elfsten [decem]bre xvij.C vijfthiene approbo de ses woorden entrelinie hieruooren

Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke

Franciscus borreman pastor van Zonnebeke

Fran[ciscu]s vandermeersch

test

taccoordt met fran[ciscu]s vermeersch ouer de verlagijnghe van acht hondert Lants competerende den disch met een bomgaert op Langhemarck