Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-884

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-12-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "ten Jaere 1700"; "In daten 7.e xbre 1715" (07/12/1715); "Baefmisse Lestleden" (01/10/1715); "1715".

Type: Ruil van verscheidene gronden (te Zonnebeke, Langemark en Passendale) tussen de abdij van Zonnebeke, Franchois vander Meersch, en de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Patricius Holuoet, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij grond ruilt met Franchois vander Meersch filius Franchois, inwoner van Zonnebeke. De abdij doet afstand van een boomgaard te Langemark [+ situering van de grond], en een stuk grond te Passendale [+ situering van de grond]; zij krijgt hiervoor van Franchois vander Meersch twee stukken grond te Zonnebeke [+ situering van de gronden]. Vander Meersch ruilt op zijn beurt de boomgaard te Langemark voor een stuk grond te Zonnebeke, gelegen in de heerlijkheid van Struufs [+ situering van de grond]. Deze grond behoorde toe aan de dis van Zonnebeke, en de ruil werd goedgekeurd door de vicarissen-generaal van het bisdom Ieper (zie BRU-AGSB-Z-883**).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij patricius holuoet Abt ende heere van Zonnebeke omme particuliere redenen ons mouerende ende tot meerder proffijt van onse abdie declareren (soo wij doen bij desen) te wesen veraccordeert onwederoupelick bij forme van verlaghijnghe met franchois vander meersch filius franchois jnwoonder deser prochie inder voughen dat wij hem vander meersch Cederen ende Jonnen eeuwelick ende erfuelick een partie Jonghen boomgaert alsnu beplandt met Jonghe abeelen ende appelboomen competerende ande voorseijde Abdie geleghen jnde prochie van Langhemarcq groodt een ghemet iiij.XX xiij roeden streckende zuijdt ende noordt palende zuijt ofte west de straete Leedende van Jpre naer Rousselaere ende van alle ander zijden d'hofstede ende Landen van geeraert morel cumsuis welcke partie door den seluen morel js ghebruijckt dit met alle de plantaige ende catheijlen daerop staende niet

test

gereserueert dan spachters prijs Jtem cederen ende Jonnen wij Jnsghelicx aenden seluen vander meersch eeuwelicke ende erfuelick een ghemet twee Lijnen xxviij roeden onder Saeijlandt met een streepken busch ofte sijnghel noordt daer an met alle de Catheijlen daeropstaende ter reserue van s pachters prijs gheleghen binnen de prochie ende onder de heerelichede vanden houe te passchendaele eertijts gecompeteert hebbende dese partie aen nicolaeis claerebout ende gegaen hebbende met een hofstede alsnu al ghebruict door Joos verfaillie bij den seluen vander meersch gecocht van dito Claerebout ende Consoorten ende ouerghelaten ande voorseijde Abdie streckende de selue partie Jn passchendaele oost ende west palende van oosten den disschebusch van passchendale ende de kijnderen Lucas van olme van zuijden de kijnderen Jan baptiste ferliez ende van westen guill[iaum]es van becelare ende noort tbusch van Rogier Hoet Jn wederlaghe van welcke soo cedeert

den voorseijden vander meersch ande vermelde Abdie de twee naervolghende partien met alle de Catheilen daeropstaende ter reserue van spachters prijs deerste wesende garslant Jnde prochie ende onder de heerelichede van zonnebeke noort vande kercke groot een ghemet twee Lijnen xl roeden streckende zuijt ende noort palende noort t'gars ofte Boomgaert ende oost tLandt vande voorseijde hofstede gecompeteert hebbende den voorseijden Claerbout ende Consoorten gebruickt door dito verfaillie zuijt tstraetken Loopende van zonnebeke naer maeije snicx vijuerken geseijt tmaeghdestraetgen ende west t'garslandt d'hoirs Jacob van heecke Jtem noort west daer bij Jnde selue prochie ende heerelichede een ghemet iiij.XX j1/2 roede Lants elserie hem vander meersch Competerende (beneffens de voorgaende ende ander partien die hij noch behoudt) bij coope van maximiliaen van eecke ten Jaere 1700 streckende oost ende west palende oost tLandt

test

vande vermelde hofstede vercocht door dito Claerbout ende Consoorten zuijt delserie toebehoordt hebbende Albert platteau west t'hofstedeken ende Landt vande kijnderen Adriaen van doolaghe ende noort tlant marie Lefebure hebbende den voorseijden vander meersch voorts gecedeert bij forme van verlaghijnghe aenden disch van zonnebeke de voorenstaende partie jonghen boomgaert jn Langhemarcq met alle de Catheijlen soo die hem hier vooren was gecedeert Jn wederlaghe van welcken soo heeft heer ende meester fran[ciscu]s Borreman pastoor der prochie van zonnebeke als de directie hebbende vande goederen Competerende den seluen disch met Consente vande dischmeesters ende wt crachte van octroij verleendt bij d'eerweerde heeren vicarissen generael van t'bischdom van Jpre In daten 7.e [decem]bre 1715 onderteeckent beaufort vicaris general f. sijnesael vic[aris] generael ende f. J. matheuwe secretaris gecedeert eeuwelick ende erfuelick aenden vermelden vander meersch een partie Landts jn zonnebeke onder d'heerelichede van struues belast met Cleene penninc rente ende gheeft maer drie schoouen

ten honderden van thiende groot ontrent acht hondert Landts ghebruickt door fran[ciscu]s Baelen paelende oost tbeecxken Jnt gescheet van zonnebeke ende passchendaele zuijt delserie marijn durnez west tLandt d'hoirs Janssone ende noordt t Landt fran[ciscu]s vander meersch welcke verlaghijn- ghen sijn ghebeurt op expresse conditie dat alle d'oncosten van erfuen onterfuen martgheldt voor soo vele deruenissen noodigh waeren ten regarde van passchendaele ende zonnebeke met alle andere oncosten daer wt resulterende sullen blijuen tot Laste vande vermelde Abdie accepterende de respectiue contractanten elcx gecedeerde partien om te ghebruicken ende daeran handt te slaen van stonden aen emmers den pacht te proffijtteren van t'gonne verpacht js t'sedert baefmisse Lestleden Actum tot zonnebeke ter goeder trauwe ende met belofte van alles te houden voor goet vast ende van weerden op t'verbant als naer rechte ende stercker moghelick sijnde desen elfsten

test

[decem]bre xvij.C vijfthiene

Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke

Franciscus borreman pastor van Zonnebeke

fran[ciscu]s vander meersch 1715

test

verlaginke met den heer pastor ende fransois vermeerst 1715