Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-882

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-11-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1715".

Type: Waardebepaling door een taxeerder/landmeter van gronden te Zonnebeke, op verzoek van de abdij van Zonnebeke en Francois vander Meersch

Beschrijving: J.C. Verenne, gezworen taxeerder en landmeter van de Zaal en kasselrij van Ieper, stelt de waarde vast van een aantal gronden en katelen te Zonnebeke, op vraag van de abt van Zonnebeke en Francois vander Meersch [+ situering van de verschillende stukken grond].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden xviij.en [novem]bre xvij.C vyfthiene was bij mij onderschreuen geswooren prijser ende lantmeter der Saele ende casselrie van Jpre op tversouck vanden Eerweerdighen heere abt ende heere van Sonnebeke ter eender ende francois vander meersch gedaen extimatie vande naerschreuen Landen met de catheijlen daerop Staende consisterende soo volght

Aluooren eene partie garslant competerende den seluen vander meersch geleghen binnen de prochie ende onder dheerelichede van sonnebeke noort vande Kercke groot een ghemet twee lijnen veertigh roeden streckende zuijt ende noort aboutterende noort tgars ofte boomgaert ende oost tlant vande hofstede

test

gecompeteert hebbende nicolays clarebout ghebr[uickt] by Joos verfaille zuijt het straetgen loopende van Zonnebeke naer maije snicx vijuerken geseijt tmaeghde Straetgen West tgars ende selue partie van ... van eecke gheextimeert met de tronckboomen bouen tlast vande heerelicke rente aen xv lb v s grooten tghemet bedraeghende in ponden parisis - iij.C xxix lb viij s

Jtem aldaer beuonden xij.C eecken plantsoentgens x popelieren boomkens iiij.C ersselkens ende iiij.C elsen plantsoen de selue gheextimeert ter Somme van - j.C iiij lb x s

Jtem noort westwaert daerby Jnde selue prochie ende heerelichede een ghemet tachtentigh roeden lants elserie competerende anden gemelden vander meersch Streckende

oost ende west paelende oost tlant vande voorschreuen hofstede clarebout zuyt delserie toebehoort hebbende albert plateau scheedende op boken west dhofstede ende lant van ... ... ende noort tlant van ... gheextimeert den blooten gront met tlast vande heerelicke renten alsuooren an[?] xiij lb x s grooten tghemet bedraeghende tot - ij.C v lb iiij s

De opgaende boomen aldaer consisterende in vij.C eecken plantsoentgens vj.C ersselkens ij.C olmkens ende xxj jonghe abeelkens tsamen gheextimeert ter Somme van - xl lb xvj s

Voorts wat noort oost van daer een ghemet twee lijnen achtentwyntigh roeden lants ende strepken busch van noorden onder dheerelichede van thof

test

te passchendaele gecompeteert hebbende aen nicolays clarebout gaende met de geseyde hofstede ghebr[uickt] by Joos verfaille streckende oost ende west aboutterende van oosten ... zuyt tsaijlant veurgemeens van ... west tgars ende hofstede van ... ende noort tbusch van ... gheextimeert met tlast vande heerelicke rente daervuijtte gaende tot xiij lb x s grooten tghemet bedraeghende - ij.C iiij.XX v lb ij s

Jtem tboomgewas aldaer consisterende in xlvij.tich eecken plantsoentgens xxij dobbel eecksaden vj.C ersselkens ij elsen plantsoen een berken ofte meijen plantsoen ende eenen esss tsamen gheextimeert ter Somme van - iiij.XX vij lb x s

Eyndelynghe noort west van daer binnen de prochie ende onder dheerlichede van sonnebeke vijf lynen lants met wat meersch ten oosteinde competerende den disch van Sonnebeke voorseyt streckende oost ende west aboutterende oost de beke zuyt d'elserie marijn dorné west de weesen nollet ende noort fran[ciscu]s vander meersch synde vrij van heerelicke rente ende gheuende alleenelick drie schoouen vuyt thondert van thiende gheextimeert met de tronckwulghen aen xvij lb x s grooten tghemet bedraeghende - iij.Cl lb ...

[722:12:0 679:18


-- 42:14]

Aldus dese prijsie ende extimatie gedaen ten beleede ende jnteruentie vanden heere ontfangher der voornomde abdije ende den geseyden vander meersch date alsuooren toorconden

J. C. verenne 1715

BRU-AGSB-Z-882

Vpden xviij.en [novem]bre xvij.C vyfthiene was bij mij onderschreuen geswooren prijser ende Lantmeter der Saele ende casselrie van Jpre op tversouck vanden Eerweerdighen heere abt ende heere van Sonnebeke ter eender ende francois vander meersch gedaen extimatie vande naerschreuen landen met de catheijlen daerop Staende consisterende Soo volght

Aluooren een partie garslant competerende den Seluen vander meersch gheleghen binnen de prochie ende onder dheerelichede van Sonnebeke noort vande kercke groot een ghemet twee lijnen veertich roeden Streckende zuyt ende noort aboutterende noort tgars ofte bomgaert ende oost tlant vande hofstede gecompeteert

BRU-AGSB-Z-882

hebbende nicolaijs clarebout ghebruickt by Joos verfaille zuyt het straetgen loopende van Sonnebeke naer maije snicx vijuerken geseyt tmaeghdestraetgen ende west tgars inde selue partie van ... van eecke gheextimeert met de tronck boomen bouen tlast vande heerelicke rente aen xv lb v s grooten tghemet bedraeghende in ponden parisis iij.C xxix lb viij s

Jtem aldaer beuonden xij eecken plantsoentgens x popelieren boomkens iiijen ersselkens ende iiije elsen plantsoenen de selue gheextimeert ter Somme van - ij.C iiij lb x s Jtem noort westwaert daerby Jnde selue prochie ende heerelichede een ghemet tachtentigh roeden

Lants elserie competerende anden gemelden vander meersch Streckende oost ende west paelende oost tlant vande voorschreuen hofstede clarebout zuyt delserie toebehoort hebbende albert plateau scheedende op boken west dhofstede ende lant van ... ende noort tlant van ... gheextimeert den blooten gront met tlast vande heerelicke rente alsuooren ... xiij lb x s grooten tghemet bedraeghende tot - ij.C v lb iiij s

De opgaende boomen aldaer consisterende in vij.C eecken Plantsoentgens vj.C ersselkens ij olmkens ende xxj Jonghe abeelkens tsamen gheextimeert ter Somme van xl lb xvj s

BRU-AGSB-Z-882

Voorts wat noort oost van daer een ghemet twee lijnen achtentwintich roeden lants ende strepken busch van noorden onder d'heerelicheyt van thof te passchendaele gecompeteert hebbende aen nicolaijs clarebout gaende met de geseyde hofstede ghebruickt bij Joos verfaille streckende oost ende west aboutterende van oosten zuyt tsaylant veurgemeens van ... west tgars ende hofstede van ... ende noort tbusch van ... gheextimeert met tlast vande heerelicke rente daervuijtte gaende tot xiij lb x s grooten tghemet bedraeghende - ij.C iiijXX v lb ij s

Jtem tboomgewas aldaer consisterende in xlvijtich eecken plantsoentgens xxij dobbel

eecksaeden vj ersselkens ij elsen plantsoen een berken ofte meijen plantsoen ende eenen esp tsamen gheextimeert ter somme van iiij.XX vij lb x s

Eyndelijnghe noort west van daer binnen de prochie ende onder dheerelichede van Sonnebeke vijf lijnen lants met wat meersch ten oosteinde competerende den disch van Sonnebeke voorseyt streckende oost ende west aboutterende oost de beke zuyt delserie marijn dorné west de weesen nollet ende noort fran[ciscu]s vander meersch synde vrij van heerelicke rente ende gheuende alleenelick drie schoouen vuyt thondert van thiende gheextimeert met de tronckwulghen an xvij lb x s grooten tghemet bedraeghende - iij.C l lb ...

Aldus dese prysie ende extimatie

BRU-AGSB-Z-882

gedaen ten beleede Ende jnteruentie vanden heere ontfangher der voornomde abdije ende den geseyden vander meersch date alsuooren toorconden

J. C. verenne 1715