Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-883***

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-01-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1715".

Type: Kopie van een verzoek tot grondruil door de dis van Zonnebeke (zie BRU-AGSB-Z-883 en -883*) en de instemming ermee door de vicarissen-generaal van Ieper (zie BRU-AGSB-Z-883**)

Beschrijving: Gecollationeerde kopie door Frans[ois] vander Meersch van het verzoek tot grondruil (zie BRU-AGSB-Z-883 en -883*) en de instemming ermee (zie BRU-AGSB-Z-883**).

Opmerking: Kopie BRU-AGSB-Z-883*** bevat de tekst van het originele verzoekschrift (BRU-AGSB-Z-883), van de aanvulling (BRU-AGSB-Z-883*) en van de instemming met het verzoek (BRU-AGSB-Z-883**). Voor de eigennamen, instellingen en functies uit de gekopieerde tekst, zie daar.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Eerweerdighe heeren deken ende vicarissen generael van het Bisdom van Jpren

Vertoont reuerentelick heer ende meester franciscus borreman pastor der prochie van zonnebeke als toesicht nemende vande goederen den disch deser vermelde prochie competerende ende met alle oodtmoedigheijt Christiaen balen ende Jan fran[ciscu]s durnez als dischmeeste... voorseijde prochie hoe dat aenden vermelden disch competeert een partiecken saeijlant met een weijnigh meersch van oosten daeran ligghende jnde vermelde prochie t'sament groot ontrent viij.C Landts onder d'heerelichede van struves presentelick ghebruickt door Fran[ciscu]s balen ten prijse van neghen ponden parisis bij Jaere palende oost seker beecxken maeckende het ghescheedt der prochie van passchendaele ende

test

Sonnebeke zuijt d'Elserie marijn durnez west t'Landt franchois vander meersch ende alsoo de vermelde partie niet profijtable en js voorden voornomden disch ter Cause d'ongheleghentheijt als geen andere Landen daerontrent hebbende om die t'samen te verpachten als oock vuijt reden die partie Light besloten in dander partien voorseyt sonder daer an t'hebben liber acces passagie ofte uijtwegh t'gonne dickmaels groote dispuijten ende processen soude connen veroorsaken ...ghemerct dat de selue partie js bloodt van eenige boomcatheijl oft apparent vergroij de verthoonders sijn ghejntentionneert de voorschreuen partie met deerste occasie te verlaghen jeghens andere erfgronden om beter emploij ende proffijt vanden voorseyden disch ende alsoo tselue niet en vermach te gheschieden sonder het Consent vande Eerweerde heere oorsaecke de vertoonders hun totde selue sijn keerende

ten fijne mijne voorseyde heeren ghelieuen t'accorderen ende octrijeren de verlaghijnge der selue partie die de verthoonders souden commen te contracteren om t'meeste proffijt vanden seluen disch jeghens ander persoonen ende erfgronden t'zij op tpretext van meer reuenu t'hebben jnden jaerelicsche pacht oft t'apparent vergroij van boomcatheijlen als om erfgronden t'hebben van meerder geleghentheijt neffens t'ander goet van desen disch oft dat heeft sijnen vrijen wtwegh ende passagie soo het de verthoonders profijttabelst voor den vermelden disch ende jn Conscientie sullen best te raede vijnden t'welcke doende Etcetera onderteeckent f. Borreman pastor van zonnebeke Christiaen baelen Jan fran[ciscu]s durnez

test

dit is de copie van het octroij verleent door de heeren vic[aris] gen[eraal] van Jpre tot de verlagijnghe van acht hondert Landts