Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-883*

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-12-1715

Type: Verklaring door de pastoor van Zonnebeke dat Frans[ois] vander Meersch bereid is een boomgaard te Langemark te ruilen voor een stuk disgrond te Zonnebeke

Beschrijving: In aanvulling op het verzoek in BRU-AGSB-Z-883, verklaart pastoor Franciscus Borreman van Zonnebeke dat Frans[ois] vander Meersch bereid is om een stuk boomgaard te Langemark te ruilen tegen het vermelde stuk disgrond [+ situering van de boomgaard].

Opmerking: Kopie BRU-AGSB-Z-883*** bevat de tekst van het originele verzoekschrift (BRU-AGSB-Z-883), van de aanvulling (BRU-AGSB-Z-883*) en van de instemming met het verzoek (BRU-AGSB-Z-883**).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jn voldoeninghe vande voorenstaende apostille wort ghedeclareert dat sekeren fran[ciscu]s vander meersch soude verlaghen een partie jonghen

test

boomgaert alsnu wel beplant met jonghe abeele geleghen jn langhemarcq welcke niet en ghelt van heerlicke renten ofte luttel pennincx renten groodt een ghemet iiij.XX xiij roeden streckende suijdt ende noordt de hofstede ende Landen van geeraerd morel Cum suis door den seluen morel alsnu ghebruijckt welcke partie paelt noch van westen de straete Leijdende van Jpren naer Rousselaere ende oversulckx hebbende vrijen wtwegh ende liber passagie welcke partie men oordeelt profijtabelder voor den disch soo ter oorsake van plantage als om t'eviteren de dispuijten vande passage actum desen 4.en decembre 1715 onderteeckent franciscus Borreman pastor van zonnebeke

test

dit is de copie van het octroij verleent door de heeren vic[aris] gen[eraal] van Jpre tot de verlagijnghe van acht hondert Landts