Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-802(35)

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende dateringen: "den 2 oust" (02/08/1709); "den 16 oust" (16/08/1709); "den 14e" (14/08/1709).

Type: Tegenargumenten door de abdij van Zonnebeke tegen de kostenclaims van de experten in het proces tussen de abdij van de pastoor van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij van Beselare

Beschrijving: De abdij van Zonnebeke antwoordt op de claims van 'baas' Denijs en 'baas' Bekaert, meester-timmerlieden te Ieper, betreffende hun onkosten in verband met de restauratie van de pastorij van Zonnebeke. Het komt er overwegend op neer dat de experten te veel werkdagen en -uren in rekening gebracht zouden hebben. Bovendien zou de abt niet tevreden geweest zijn met de door hen voorgestelde plannen voor de verbouwing van de pastorij. De abt verklaart zich neer te zullen leggen bij het oordeel van raadsheer Merghelijnck.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-802(35) geeft dezelfde tekst als BRU-AGSB-Z-802(34); zie daar voor de eigennamen, instellingen en functies. // Alle stukken die zich in het het Fonds Zonnebeke van het Grootseminarie te Brugge onder nummer 802 bevinden, staan met elkaar in verband (dit dossier handelt over het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij van Beselare); het zou onoverzichtelijk worden om vanuit elk stuk 53 linken te leggen naar de andere stukken (onder 'Relaties'); zoek daarom voor gerelateerde documenten naar alle documenten met de 'Broncode' BRU-AGSB-Z-802.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-802

Redens jeghens het verthoon van baes denijs ende baes Bekaert van weghen de abdie van zonnebeke

Voor Eerst dat de baesen segghen dat sij in heede ghestelt sijn den 2 oust voor den heer raet de puy can waer sijn ofte het is naer de rechtveirdigheijt den tydt sal het Leeren

te noteren baesen timmermans van hunnen style wonnende tot ipre ende werckende op hunne coste profytteeren daghelijckx 4 a 5 schellijnghen met obligatie te commen naer hun werck ten 5 heuren

Nota dat den wegh van ipre tot Zonnebeke is een mijle ende een quaert

dat de voornoemde baesen ghecommen sijn naer Zonnebeke ende aldaer ghearriveert sijn ontrent ten elf heuren voor noene is waerachtigh ende naer een eerelicke repas met wijn ende bier sijn t'saemen gegaen met den heer dispensier naer bezelaere tot visite van het huijs pastoreel het welcke is ghelegent 3 quaertier heurs van Zonnebeke soo dat den wegh

BRU-AGSB-Z-802

van ipre door Zonnebeke naer becelaere is t'saemen ontrent 2 mylen te noteren gaende de voornoemde met den heer dispensier van Zonnebeke naer bezelaere den voorseyden dispensier heeft gheseyt ende ghepretendeert vande voornomde baesen gheene minderinghe noch mierderinghe in het huijs pastoreel te maeken maer Conformelick aen den jeghenwordighen staet forme als van oude tyden behalven om de Commoditeijt vanden heer pastor den Kelder in plaetse van met wijghen den selven te bedecken met een eeke stercke balcke heeken solder boomen ende daerop abeelen plancken dat de baesen segghen dat den heer dispensier bevreest souden hebben gheweest dat de baesen souden ghebleven hebben tot den heer pastor van bezelaere is onwaerachtigh maer ter Contrarie hun visite ghedaen hebbende in het huijs van bezelaere was het 4 heuren en half alswanneer noch tydt hadden abondantelick om te gaen naer ipre hebben sij gheseijt aenden heer dispensier met hem te [gaene] commen naer Zonnebeke niet connende gaen naer ipre omme hunne indispositie het gone den heer dispensier

BRU-AGSB-Z-802

hun gheconsenteert heeft om hun vriendtschap te doene het selve den heere dispensier bij heede te confimeren ende om voorder oncosten te eviteren in cas de baesen versocht hadden peirden ofte waghens hun verleent hadde tot coste vande abdie

het is onwaerachtigh dat de baesen segghen dat sij ghearriveert sijn tot Zonnebeke inden avondt maer sijn ghecommen ende ghearriveert ten 5 heuren en half hebbende als dan ghedroncken ende geweest wanderen tot den 7 heuren alswanneer den heer abt is bij de baesen ghecommen is de welcke baesen gheseijt hebben aenden voornoemden heer abt ter presentie van sijnen heer dispensier jan baptiste Leupe jan baptiste brauwere ende marij le febure dat het huijs pastorael seer wel can in refectie ghestelt worden sonder een nieuw huijs te maeken

Raekende dat de voornomde baesen segghen dat sij Savondts ghetravaillieert hebben 3 a 4 heuren is teenemael onwaerarchtigh ter contrarie den voorseyden heer abt is ghereedt

BRU-AGSB-Z-802

beneffens de vier vermelde persoonen hunnen eedt te doene hoe dat den eenen baes maer alleenelick ghevrocht en heeft ontrent een heure end half wesende den anderen onpasselick in te maeken het plan ofte model hier mede gaende sonder ordre vanden heer abt ofte den dispensier het gone hij selve aen partie noyt daer naer heeft willen thoonen als wesende inutyl waer naer mijn heer den abt hun eerelick heeft ghetrackteert met wijn ende bier

Dat sij s'andersdaghs gegaen sijn naer ipre naer dat sij wel gheheten ende ghedroncken hebben met t'nemen van liqueurs is waer ende dat sij ghebrocht hebben saterdaghs daernaer naer de refugie s noenens ontrentten 12 heuren alwaer dat sij met den heere dispensier wel gheheten ende ghedroncken hebben wijn ende bier een derde nieuw plan het gone den heer abt niet en heeft gheordineert nocht aenveirdt

dat de baesen sijn ghecommen naer zonnebeke den 16 oust is niet waer maer den 14.e [...?] dat sonder orden vanden heer abt alleenelick waerschynelick om aldaer hun te recreeren alwaer sij snoenens ende s'avondts sijn ghebleven ende

BRU-AGSB-Z-802

ende alsoo de intentie is gheweest vande heer abt ende noch is anders niet te doene als eene eerelicke nootsaekelicke reparatie aen het pastoreel huijs conforme sij baesen gheseijt hebben anden heer abt inde presentie van 4 ghetuyghen ende niet adhererende aende nieuwigheyt vande nieuwe desseijnen vande nieuwe plans vande baesen soo bidt den voornomden heer abt aenden heer raedts heere merghelynck daer op regardt te nemen dat sij ghereyst hebben 2 mijlen van ipre op bezelaere ende aldaer ghetraivalliert hebben ontrendt de 3 heuren en half ende alsoo wederom ghekeerdt boven dien hebben ghemaeckt hun proces verbael met eenighe plans sonder orden vanden heer Abt welcke plans sij hebben gegeen aen den procureur vanden heer pastor in prejudicie vande abdie ende la het gone den heere raetsheere merghelijnck sal doen is den heere abt daer mede te vreden

BRU-AGSB-Z-802

dit raeckt het proces ende nieuwen bouw van het huys pastoreel tot becelaere