Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-802(15)

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-08-1709

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "van den sevensten Julij duijst seven hondert seven" (07/07/1707); "van den vier en twintichsten Julij duijst seven hondert neghen" (24/07/1709); "op den tweeden augusti duijst seven hondert neghen" (02/08/1709); "op den vijfden augusti" (05/08/1709); "den vier en twijntichsten julij duijst seven hondert neghen" (24/07/1709).

Type: Proces-verbaal van de experten in het proces tussen de pastoor van Beselare, en de abdij van Zonnebeke en het bestuur van Beselare, betreffende de staat van de pastorij van Beselare

Beschrijving: Jan Bekaert en Denijs de Brier, meester-timmerlieden van de stad Ieper werden door de partijen in het proces tussen meester Joannes van Robaijs, pastoor van Beselare (eiser), en de abdij van Zonnebeke en de bestuurders van Beselare (verweerders), aangesteld als experts om de pastorij van Beselare te inspecteren, een proces-verbaal op te stellen van hun bevindingen, en een plan op te stellen van het gebouw voor toekomstige herstellingswerken. Zij geven een nauwkeurig overzicht van de staat van de woning, die blijkbaar in zeer bouwvallige staat verkeert. Omdat de winter nadert en de aanvoer van het nodige materiaal bemoeilijkt zou worden door de oorlogstoestand, raden de experts aan het huis min of meer waterdicht te maken, en te wachten op beter weer voor de eigenlijke restauratie.

Opmerking: Kopie. // Alle stukken die zich in het het Fonds Zonnebeke van het Grootseminarie te Brugge onder nummer 802 bevinden, staan met elkaar in verband (dit dossier handelt over het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij van Beselare); het zou onoverzichtelijk worden om vanuit elk stuk 53 linken te leggen naar de andere stukken (onder 'Relaties'); zoek daarom voor gerelateerde documenten naar alle documenten met de 'Broncode' BRU-AGSB-Z-802.

Tekst

BRU-AGSB-Z-802

Autre Copie

Wij onderschreven Jan bekaert meester timmerman der stede van jpre experten ghedenomeert bij d'heer ende meester Joannes van robaijs pastoor der prochie van becelaere op sijn placet ghepresenteert aen den heer raet du puij Commissaris in sijne saecke voorghehouden jn de bailliage ende siege Roijal van vlanderen binnen jpre als heesscher bij requeste van den sevensten Julij duijst seven hondert seven jeghens den Eerweerdighen heere abt ende religieusen van sonnebeke tiende heffers ende den hoofman met de regierders der selver prochie van becelaere verwerders ter ander denijs de brier oock meester timmerman

BRU-AGSB-Z-802

der stede van jpre experten ghedenommeert van weghen den eerweerdijnghen heer abt ende religieusen bij placet van den vier en twintichsten Julij duijst seven hondert neghen ende naer dat wij onderschreven ghedaen hedden den eedt jn handen van den heer raedt du puij op den tweeden augusti duijst seven hondert neghen hebben wij ons ghetransporteert binnen de prochie van becelaere alwaer ghestaen is het huijs pastorael op den vijfden augusti gheprefigeerden dagh van weghen den voornomden commissaris om te procederen tot het maecken van een plan van het selve huijs soo het

BRU-AGSB-Z-802

selve nu staet ende gheleghe is het visiteren van de noodighe refectien ende reparatien die aldaer te doene sijn midtsgaders het maecken van de conditien op de welcke men soude besteden publijckelijck het handtwerck met de Leverijnghen van alle de materialen noodigh tot het doen van de selve refectie ende reparatie alles jnghevolghe de sententie ghegheven in de voorschreven saecke den vier en twijntichsten julij duijst seven hondert neghen

Al vooren hebben gheproce- deert tot het maecken van een plan bij ons onderteeckent jn houdende de breede ende Langhde consisterende van

BRU-AGSB-Z-802

alle de plaetsen van het selve huijs

Voorders ghesien ende ghevisiteert het gheheele werck waer van alle de plaetsen sijn gheteecken[...?] met de Letteren A.B.C.D.E.F. G.H.I.K.L. waer van wij onderschr[...?] ghemaeckt hebben een plan conforme aen alle de plaetsen ende naer eene exacte visite soo hebben wij onderschreven bevonden dat ten meerderen deele van de plaetsen onbequaem waeren om te separeeren door dien men bevonden heef[...?] dat de maer stijlen daer de balcken jn ligghen in de camer A ende B. met noch ander stijlen verrot ende ghebroken sijn ende niet

BRU-AGSB-Z-802

wel en connen herstelt woorden bovendien hebben wij noch bevonden dat de camerkens gheteeckent in het plan met de letteren D ende E teenemael gheruijneert sijn, de weghen ende het dack teenemael wegh- ghebroken de voetijnghe van ghelijckenis wegh ghebroken ende het werck hem open gheeft om reden dat de cappe ghemaeckt is sonder ghebijnden ende alsoo niet wel en can blijven staen de planckieten van de solders ende de ghespannen ten meerderen deel verrot door- dien dat het werck niet tijdelijck van dack onderhouden en js gheweest

Voorders de voute camer

BRU-AGSB-Z-802

gheteeckent A. die ghepaveert is met roode teghels hebbende van onder vouseuren tusschen balcken jn forme van wieghen waer van de balcken te cleijn sijn ende onbequaem omte vauseuren ende het paveersel te draeghen soo dat de vouseuren ende het paveersel met de balcken noodsaeckelijck sullen moeten uijtghebroken woorden ende in de plaetsen ghemaeckt woorden een planckiet met een eecken balcke ende eecken solder boom van boven gheleijdt met deelen ofte Jepen plancken als mede sal de schauwe van de selve voute camer moeten vermindert ende gherepareert woorden

BRU-AGSB-Z-802

Voorder de meuren rontom de kelders sullen ten meerderen deeluijtghebroken ende verschoeijt woorden om reden dat de selve meuren van binnen incalue ende ghebroken sijn als oock het pa...eersel van de selve kelder sal moeten gheheel gherepareert woorden

Voorders de backeucken gheteeckent met de Letter K. die oock niet wel ghedeckt nocht gheplackt en is welcke sal moeten nieuwe erdeckt ende gheplackt woorden ende de vactijnghe van ander te herstellen als mede het secreet

BRU-AGSB-Z-802

dat van ghelijcke sal moeten gherepareert worden

Voorders ghesien den slichten staet van het selve pastorael huijs soo hebben wij gheoordeelt dat men het oude werck beter soude aftrecken door dien dat het niet wel repareerelijck en is om reden hier vooren gheseijt ende datter niet veel van het selve oude ghebouw en soude connen blijven staen soo soude men gheraedigh vinden van het selve huijs te maecken op een ander forme als wel het oude plan achterlaetende de onder Latten waer van wij ghemaeckt hebben een nieuw plan ende gheteeckent met de Letters A.B.C.D.E.F.G. sijnde van minder

BRU-AGSB-Z-802

ghebruijckt comodieuser ende niet subject aen soo veel onder hout als wel het oude plan brenghende den baeckeuken ende het secreet aen het eijnde van het werck ghemaeckt op sillen ende met stijllen gheplackt maet het groote werck soude moeten in steen ghestelt woorden ende alsoo wij ghehoort hebben uijt den mont van de religieusen thiende heffers souden het gheheel werck wel met pannen decken het welcke beter soude sijn als met stroij ende niet subject aen het vier

Voorders al soo men de onder Latten daer de maerte ende pachters camerken jn quaeme acter sal Laeten

BRU-AGSB-Z-802

soude moeten ghemaeckt woorden op den solder twee cleijne camerkens aen alle beijde de sijden van het werck met vensters inde eijntgevels ende een solderken boven de scharbalcken welcke camerkens souden dienen het eene voor de pachters ende het ander voor de maerte het welcke niet beter mochte oncostelijker en can ghedaen woorden waer van men soude moeten maecken eene conditie tot het besteden van het selve werck maer al soo het wat Laet op het jaer is ende het werck niet wel en soude connen op ghemaeckt worden ende tijdt hebben omme

BRU-AGSB-Z-802

te drooghen voor den wijnter als oock omme het voeren vande materiaelen om dat de weghen wat quaet ende onveil sijn door de troubels van den oorelooghe soo soude het gheraet saemen sijn om beter werck te maecken de bestedijnghe uijt te stellen tot den uijtcommen maet soude de plaetsen die mijn heere den pastoor meest ghebruijckt ten minslaeghs int t'drooghe decken omme den wijnter te passeren ende alsoo den uijtcommen te verwach- ten om als dan te maecken eene conditie om de bestedijnghe te doen aen

BRU-AGSB-Z-802

de minsbiedende de naeste alles conforme het plan ende modellen door ons ghemaeckt ende hier mede annex waer aen wij onderschre- ven gheconvenieert sijn omme het werck te maecken op de maniere als hier vooren gheseijdt als sijnde den besten ende bequaemsten middel omme het werck goet ende deughdelijck te maecken het welcke wij gegheven hebben in handen van den procureur de moor op den 20.en augusti duijst seven hondert neghen ende waeren onderteeckent denijs de brier ende Jan bekaert