Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-792**

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-04-1707

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1707".

Type: Overzicht, opgesteld door de gezworen taxeerder van de Zaal van Ieper, van de bomen op enkele stukken grond van de dis te Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: G. Bouten, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij op verzoek van de dis van Zonnebeke en van Jacob Ramaut als aankomende pachter het aantal bomen op enkele stukken grond van de dis te Zonnebeke vaststelde.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Copie

Vpden 1 april 1707 was bij mij onderschreven ghesworne pryser der saele ende Caesselrie van ipre ghemaeckt ghetal van alle opgaende plaentsoenen saeden ende tronckboomen

test

staende op diversche partien lants alsnu competerende den Disch der prochie van Zonnebeke ten versoucke van heer ende meestere patricius holvoet pastoor der voorseyde prochie agierende over den selven Disch ende jacob Ramaut aencommenden pachter ende overnemer van dies soo volght

Eerst op een partie ghenaemt den masschelaere enckel eeken plantsoenen – 16.e eeken saeden – 31.tich enkel esschen plantsoenen – j.e tronckwulghen – 27.tich espen jonghe plantsoenen – 6.e eeken dobbel saet – 6.e enckel eecke saet – 5.e jtem op t'distelstick Tronckwulghen – 5.e eecksaet – 7.e jtem op tlanghestick Tronckwulghen – 23.tich eecke saeden – 3.e aldus tvoorschreven ghetal ghemaeckt ten daeghen ende versoucke alsvooren ter presentie ende beleede vanden voorseyden Ramaut Toorconden deelsman ende was onderteekent G. Boutten 1707

sol[vit] over tmaecken t'ghetal met de acte ende copie – 2: 10: 0 jtem d'helft vande prysie met acte – 1: 10: 0 + saemen 4: 0: 0

test

prijsie ende ghetal van boomen opde landen van het jaerghetyde heer aquilinus crommelynck ende van syn suster