Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-773**

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is gedateerd: "desen 20 1704"; mogelijk gaat het om 20/07/1704. // Bijkomende dateringen: "baemisse 1704" (01/10/1704); "baemisse 1705" (01/10/1705).

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke, onder de heerlijkheid van Struufs, aan Franchois Baelen

Beschrijving: Franchois Baelen verklaart dat hij van de dismeesters van Zonnebeke een stuk grond te Zonnebeke, gelegen in de heerlijkheid van Struufs, in pacht heeft genomen. Tevoren werd de grond gebruikt door Albert van Heule. De pachttermijn is 6 jaar, beginnend bamis 1704; de jaarlijkse pachtsom bedraagt 9 pond parisis, nog afgezien van andere lasten op de grond.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreven Kendt soo hij doet bij desen in pachte ghenomen te hebben van Gillis de haene ende inghel Soenen beijde dischmeersters vande parochie van Sonnebeke met advu van heer patricius holvoet pastor van de voorseyde parochie den nombre van acht hondert saijlandt competerende den disch vande voornomde parochie van Sonnebeke ligghende inde selve parochie onder de heerelijckeijt van struyfs van te vooren ghebruijckt door albert van heule ende dat voor eenen termijn van ses naer eenvolghende jaeren waervan het eerste sal beginnen baemisse 1704 ende sal expireren baemisse 1705 om daer vooren te betaelen jaerlijckx met den valdagh neghen ponden parisis suijver ghelt boven alle andere ordinaire ende extraordinaire lasten soo van poijntinghen ende settinghen als van contributien ende nadere dierghelijcke lasten mede begrepen de straet boeten ende betaelinghe van heerelijcke renten soo nochtans inghevalle datter quaeme eenigh merckelijck verlies door volck van oorloghe dat hij dan of moderatie sal ghenieten ghelijck andere dische landen Toorconden desen 20 1704

t' marck van franchois baelen Gillis de haene