Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-773

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-07-1704

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "halfmaerte 1704" (15/03/1704).

Type: Verpachting door de kerkfabriek van Zonnebeke van grond te Zonnebeke, in de heerlijkheid van Struufs, aan Albertus van Heule

Beschrijving: Albertus van Heule verklaart dat hij van de kerkmeesters van Zonnebeke 2 lijnen land te Zonnebeke in pacht heeft genomen; de grond valt onder de heerlijkheid van Struufs. De pacht zal 6 jaar lopen, en de pachtsom bedraagt jaarlijks 4 pond 16 schelling parisis, nog afgezien van de andere lasten op de grond.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreven Kendt soo hij doet bij desen in pachte ghenomen te hebben van Guilliaeme vande bussche ende pieter coene beyde Kerckmeersters vande parochie van Sonnebeke de welcke van ghelijcke kennen in pachte ghegheven te hebben met advu vanden heer patricius holvoet pastor vande voorseyde parochie twee lynen landt competerende de kercke van het voornomde sonnebeke Ligghende inde voorseijde parochie onder de heerelijckheijt van struyfs van te vooren ghebruijckt door den selven ende dat voor eenen termijn van ses naer eenvolghende jaeren waervan het eerste is gheexpireert halfmaerte 1704 om daer vooren jaerelijckx te betaelen met den valdagh de somme van vier ponden sesthien schellijnghen parisis suijver ghelt boven alle andere lasten van poijntinghen settinghen contributien heerelijcke renten straetboeten ende andere dierghelijcke ordinaire ende extraordinaire Lasten gheene ghereserveer[...?] behalven in ghevalle datter quaeme eenigh merckelijck verlies van volck van oorloghe dat hij pachter sal ghenieten moderatie ghelijcke andere kercke landen Toorconden desen 26 julii 1704

Albertus van heule