Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-775**

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-08-1704

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den achtsten ougst xvije viere" (08/08/1704).

Type: Schenking door jonkvrouw Joanna Margarite Crommelijnck van grond aan de dis van Zonnebeke, onder zekere voorwaarden (o.a. een jaargetijde)

Beschrijving: Jonkvrouw Joanna Margarite Crommelijnck filia Sieur Guill[iam]es, begijntje te Kortrijk, verklaart voor de schepenen van Zonnebeke dat zij Jacobus Abeele aanstelt als haar procureur, om voor de koninklijke notaris te Ieper te gaan verklaren dat de genoemde jonkvrouw de dis van Zonnebeke 11 gemeten 2 lijnen en 77 roeden land (met de bijbehorende kathelen) schenkt. De dis zal de opbrengsten van deze grond wel pas verkrijgen na het overlijden van meester Aquilinus Crommelynck, haar broer; deze heeft tijdens zijn leven het vruchtgebruik. Als de jonkvrouw haar broer overleeft, dan zal zij jaarlijks 3 pond groten Vlaamse munt krijgen van de opbrengsten. Nadat de schenkster en haar broer overleden zijn, zal de dis alle opbrengsten ontvangen, op voorwaarde dat hij voor hun zielenheil een jaargetijde zal laten doen in de kerk van Zonnebeke [+ voorwaarden]. De pastoor en dis van Zonnebeke accepteerden deze voorwaarden, met instemming van de abt van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Compareerde voor d'onderschreven schepen ter heerelicheden van zonnebeke in persoone jonckvrauwe Joanna Margarite Crommelijnck filia sieur Guill[iam]es Beggijncken tot cortrick die verclaerde te geven procuratie irrevocable aen jacobus abeele om te compareren voor notaris Royal binnen der stede van ipre ende aldaer te verkennen ende te reijtereren ghedaen (soo sij doet bij desen) inter vivos ende irrevocabelick aen ende in profytte vanden Disch van Zonnebeke vanden nombre

van elf ghemeten twee lijnen seven en seventich roeden Landts met de catheylen daerop stande de jonckvrauwe comparante Competerende volghens d erfvenisse ghepasseert voor Bailliu ende schepenen der heerelicheden van Zonnebeke den achtsten ougst xvij.e viere met conditie expresse dat den vermelden Disch maer en sal ghenieten vande vruchten ende pachten van t'vermelde lant naer de doot ende overlijden van heer ende meester aquilinus Crommelynck s comparantes heer broeder in wiens profytte tot synder overlyden de vermelde vruchten ende pachten sullen wesen soo de comparante mits desen de selve is abandonnerende t'synen profytte ende gevende irrevocabiliter voorts met conditie dat indien sij comparante quaeme t'overleven

test

haeren voornomden heer broeder dat sij sal profytteren haer leven ghedeurende vyt d eerste revenuen vande voornomde landen ofte pachten vandien de somme van drie ponden grooten vlaems sjaers ende naer de doot vande comparante ende haeren voornomden heer broeder sal den voornomden disch ghemeten ende jouisseren in proprieteyt de volle revenuen vande voornomde landen op Conditie van bij den voorschreven disch te doen celebreren door den heer pastoor ter assistentie vande heeren Religieusen van zonnebeke een jaerghetyde met de vesperen, een nocturne van drie lessen met de lauden vande overledene, ende eene sollemneele messe ten selven tijde te sijnghen door den heer pastoor gheassisteert met diaken ende subdiaken inden choor welcke diensten sullen beginnen gedaen te

wesen naer t overlijden vande jonckvrauwe Comparantens heer broeder ter lavenisse vande sielen vande Comparante haeren heer broeder ende hunne ouders jaerlicx ontrent sinte piters dagh voor de welcke den heer pastoor sal ghenieten over t'synghen de vermelde messe ende tdoen van synen dienst eenen gulden ende ider religieus twee croesen wyn ende een half Kiecken ofte t'salmen een oostersche hamme in redemtie vande selve Kieckens ofte iets anders immers ter dispositie vanden voornomden heer pastoor alles in recompense van hunnen vermelden dienst alle het welcke heer ende meester patricius holvoet als directie hebbende als pastoor der vermelde prochie van Zonnebeke over den disch neffens Gillis de haene inde qualiteyt als dischmeester hebben gheaccepteert met t adveu vanden Eerwerdighen heer abt ende heere der voorseyde

Gedeelte van

test

prochie, met belofte van de diensten te doene soo hiervooren gheseyt is alles onder belofte ende verbandt als naer rechte met macht bij den gheconstitueerden de voornomde ghifte ende acceptatie over den voornomden disch te reiteren soo voorseijt is als oock te substitueren een ofte meer persoonen om te compareren voor jugen Competent tot t doen d'onterfvenisse ende behoorelicke traditie opde conditie en voorschreven ende met observantie van alle de sollemniteijten inghelijcken gheuseert actum ter extraordinaire vergaderijnghe van fran[ciscu]s vander mersch pieter de Canter ende marijn durnez schepenen desen neghensten ougst xvij.C viere Toorconden ende waeren onderteeckent joanna Crommelijnck patricius holvoet pastor van Zonnebeke fran[ciscu]s vander mersch pieter de canter ende marcq marijn Durnez

BRU-AGSB-Z-775

Donnaetie Jonckvrauwe Crommelijnck Jn proffyte vanden disch