Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-775*

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-09-1704

Type: Aanstelling door Jacobus Abeele van Jan du Petyt als plaatsvervangend procureur voor de transactie vermeld in BRU-AGSB-Z-775**

Beschrijving: Notaris Franchois Godtschalck te Ieper verklaart dat Jacobus Abeele voor hem verscheen, en Jan du Petyt in zijn plaats als procureur aanstelde voor het volbrengen van de transactie vermeld in BRU-AGSB-Z-775**.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

alle de gonne die dese presente letteren sullen sien franchois Godtschalck Tabellionaris hereditaire ghestelt bij den coninck omme t'ontfanghen bewaeren grossoijeren seghelen met den seghel van sijne Majesteyt ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris in

test

het district van t parlement van Doornijck salut doen te weten dat voor mij in qualiteijt van notaris Roijal der residentie van ipre ter presentie van jan Rijckebusch ende franciscus mauritius salein ghetuijghen hier toe ghebeden Compareerde in persoone jacobus abeele machtigh bij procuratie danof den inhout volght Compareerde voor d'onderschreven schepen ter heerelicheden van zonnebeke in persoone jonckvrauwe Joanna Margarite Crommelijnck filia sieur Guill[iam]es Beggijncken tot cortrick die verclaerde te geven procuratie irrevocable aen jacobus abeele om te compareren voor notaris Royal binnen der stede van ipre ende aldaer te verkennen ende te reijtereren ghedaen (soo sij doet bij desen) inter vivos ende irrevocabelick aen ende in profytte vanden Disch van Zonnebeke vanden nombre

van elf ghemeten twee lijnen seven en seventich roeden Landts met de catheylen daerop stande de jonckvrauwe comparante Competerende volghens d erfvenisse ghepasseert voor Bailliu ende schepenen der heerelicheden van Zonnebeke den achtsten ougst xvije viere met conditie expresse dat den vermelden Disch maer en sal ghenieten vande vruchten ende pachten van t'vermelde lant naer de doot ende overlijden van heer ende meester aquilinus Crommelynck s comparantes heer broeder in wiens profytte tot synder overlyden de vermelde vruchten ende pachten sullen wesen soo de comparante mits desen de selve is abandonnerende t'synen profytte ende gevende irrevocabiliter voorts met conditie dat indien sij comparante quaeme t'overleven

test

haeren voornomden heer broeder dat sij sal profytteren haer leven ghedeurende vyt d eerste revenuen vande voornomde landen ofte pachten vandien de somme van drie ponden grooten vlaems sjaers ende naer de doot vande comparante ende haeren voornomden heer broeder sal den voornomden disch ghemeten ende jouisseren in proprieteyt de volle revenuen vande voornomde landen op Conditie van bij den voorschreven disch te doen celebreren door den heer pastoor ter assistentie vande heeren Religieusen van zonnebeke een jaerghetyde met de vesperen, een nocturne van drie lessen met de lauden vande overledene, ende eene sollemneele messe ten selven tijde te sijnghen door den heer pastoor gheassisteert met diaken ende subdiaken inden choor welcke diensten sullen beginnen gedaen te

wesen naer t overlijden vande jonckvrauwe Comparantens heer broeder ter lavenisse vande sielen vande Comparante haeren heer broeder ende hunne ouders jaerlicx ontrent sinte piters dagh voor de welcke den heer pastoor sal ghenieten over t'synghen de vermelde messe ende tdoen van synen dienst eenen gulden ende ider religieus twee croesen wyn ende een half Kiecken ofte t'salmen een oostersche hamme in redemtie vande selve Kieckens ofte iets anders immers ter dispositie vanden voornomden heer pastoor alles in recompense van hunnen vermelden dienst alle het welcke heer ende meester patricius holvoet als directie hebbende als pastoor der vermelde prochie van Zonnebeke over den disch neffens Gillis de haene inde qualiteyt als dischmeester hebben gheaccepteert met t adveu vanden Eerwerdighen heer abt ende heere der voorseyde

Gedeelte van

test

prochie, met belofte van de diensten te doene soo hiervooren gheseyt is alles onder belofte ende verbandt als naer rechte met macht bij den gheconstitueerden de voornomde ghifte ende acceptatie over den voornomden disch te reiteren soo voorseijt is als oock te substitueren een ofte meer persoonen om te compareren voor jugen Competent tot t doen d'onterfvenisse ende behoorelicke traditie opde conditie en voorschreven ende met observantie van alle de sollemniteijten inghelijcken gheuseert actum ter extraordinaire vergaderijnghe van fran[ciscu]s vander mersch pieter de Canter ende marijn durnez schepenen desen neghensten ougst xvij.C viere Toorconden ende waeren onderteeckent joanna Crommelijnck patricius holvoet pastor van Zonnebeke fran[ciscu]s vander mersch pieter de canter ende marcq marijn Durnez

BRU-AGSB-Z-775

Donnaetie Jonckvrauwe Crommelijnck Jn proffyte vanden disch