Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-776**

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-11-1704

Type: Kwitantie door de pastoor van Zonnebeke in naam van de dis, aan Guilielmus Piers, voor zijn schenking i.v.m. zijn jaargetijde in de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Guilielmus Piers, prior van Zonnebeke, stichtte een jaargetijde bij de dis van Zonnebeke. Aangezien zijn schenking nog moet geamortiseerd worden, zal de dis de komende drie jaren geen inkomsten hebben van deze schenking. Patricius Holvoet, pastoor van Zonnebeke, verklaart nu dat de genoemde Piers de dis 18 pond parisis geschonken heeft, om daarmee de onkosten van het jaargetijde te dekken in de komende drie jaren.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-776** werd bevestigd aan BRU-AGSB-Z-776, 776* en 776***.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo Den disch van Sonnebeke apparentelick staet niet te profijteren ten tijde van drie jaeren vande penninghen die heere Guilielmus piers prior van Sonnebeke heeft ghegheven tot het fonderen van sijn jaer ghetijde om de amortizatie de welcke den disch waerschijnelick sal moeten besorghen soo ist dat den selven heer prior om den disch buyten interest te stellen heeft ghegheven achtien ponden parisis om de oncosten te betaelen vanden wijn ende het recht vanden pastor ghedeurende dese drie jaeren van amortizatie soo dat nu ten laeste van den disch sijn dese ende alle andere nootsaekelicke oncosten tot den effecte van dese fundatie in teeken der waerheijt hebbe ick dit onderteekent desen 19 [novem]bre 1704

patricius holvoet pastor van Sonnebeke