Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-776*

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-11-1704

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Op den 12en november 1704" (12/11/1704).

Type: Instemming door de abt van Zonnebeke met de stichting door de prior samen met enkele familieleden, van een jaargetijde in de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Abt Ambrosius vande Weerde van Zonnebeke verklaart dat hij instemt met het verlangen van prior Guilielmus Piers om enige persoonlijke inkomsten te gebruiken voor het stichten van een jaargetijde in de kerk van Zonnebeke [+ voorwaarden van het jaargetijde]. Ook enkele familieleden dragen bij voor het gezamenlijke jaargetijde.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-766 staat aan de binnenkant van het blad papier waarop ook BRU-AGSB-Z-776* staat.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Op den 12.en november 1704 vertoont aen mij onderschreven door heer guilielmus piers prior van d'Abdije van sonnebeke dat hij hebbende becommen door sijne particuliere industrie eenige penningen die geerne soude emploieren om in het toecommende de vruchten daer van te genieten tot sijne siele ende de gonne van sijne vrienden saeligheijt tot welcken eijnde heeft versocht dat iaerlickx soude gedaen worden een iaergetijde op den feestdagh van de heijlighe vrsula wanof de misse soude gesongen worden door den heer pastor der selver prochie ende beantwoort door de religieusen in den choor aldaer mits dat dito pastor sal genieten eenen gulden en aen de selve heeren religieusen priesters gegeven worden s' noenens elck een pinte wijn en aen de fratres eenen kroes tot welcken eijnde dito heer prior sal besorgen de somme van veerthien ponden groote vlaems Mevrauwe de douariere van mijn heere van nieuwenhuyse acht ponden groote vlaems mijn heere van der douvie vier ponden groote vlaems en jffrau. marij magriete piers oock viern ponden groote vlaems Leopoldus piers een pont groote en half om die wettelicke te doen besetten en diesvolgens gesaemdelick te genieten de vruchten van het selve jaergetijde waerop gelet hebbende en bevonden de selve sijne genegentheyt wel redelick te wesen hebbe aen de selve geconsenteert en consentere bij desen actum in onse abdije op den 12.en [novem]bre 1704

ambrosius vande weerde Abbas Beate Marie de Sonnebeke

[met opgedrukt zegel]

test

Donatie vande Eerweerden heere Guillielmus piers prior van Sonnebeke ende van sijn ouders met noch andere vrienden in de donatie bekendt tot het doen van een jaerghetyde welcke pennynghen van dies syn ghebruyckt tot het coopen van neghen ghemeten een lyne twee envertigh roeden landt vande weduwe jean fransoijs mahieue

dese landen sijn nu overghelaete aenden Greffier boutten waer vooren hy bekent heeft een obligatie van 7 lb groote tiaers tot voorder imploij nota dat dese rente is opgeleijt naer welck oplegghen de bouen ghemelde donatie ghebruijckt is met noch andere penninghen tot het coopen van 13 ghemeten en 2 lijnen Landt van m[eeste]r durant liggende in den west houck

fondaetie vanden Eerweerden heer guill[iaum]es piers prior