Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-776

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-11-1704

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op dito dagh [= op den dagh van de heijlige vrsula] ten jaere 1705 (21/10/1705).

Type: Kwitantie door de pastoor van Zonnebeke van de som beloofd voor het jaargetijde van Guilielmus Piers en familie

Beschrijving: Patricius Holvoet, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat hij ten voordele van de dis van Zonnebeke de 30 ponden groten Vlaamse munt ontving, voor het gezongen jaargetijde in de kerk van Zonnebeke voor de zielen van Guilielmus Piers, prior van Zonnebeke, zijn ouders, zusters en schoonbroer [+ bijkomende bepalingen betreffende de uitvoering van het jaargetijde]. Met het geld werd een stuk grond te Zonnebeke gekocht, welke gronden belast zullen zijn met de som nodig voor dit jaargetijde. Ambroise, abt van Zonnebeke, en de dismeesters van Zonnebeke stemmen in met het voorgaande.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-766 staat aan de binnenkant van het blad papier waarop ook BRU-AGSB-Z-776* staat.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Desen 18en [novem]bre 1704 ick onderschreven declarere, soo ick doen bij desen waerachtigh te wesen dat den her guilielmus piers prior van d'abdije van sonnebeke, ende andere persoonen hier boven in de acte van consentement gementioneert hebben getelt in mijne handen ten profijte van den disch van sonnebeke de somme van derthigh ponden groote vlaems om daer vooren jaerlickx te singen een iaergetijde in den choor door mij pastor van sonnebeke ende mijne successeurs ter assistentie van de heeren religieusen op den dagh van de heijlige vrsula tot laevenisse van de siele van den voorseijden heer piers en van sijne ouders te weten van joncker charles piers heere van nieuwenhuijse etc[etera] ende sijne huijsvrauwe mevrauwe anthonette du hot mitsgaeders van sijnen swaeger joncker francois de crombrugge heere van der douvie etc ende sijne huijsvrauwe mevrauwe therese juliaene piers, als oock van jonckvrauwe marij magriete piers sijne susters waer vooren ick onderschreven ende mijne naecommelijngen sullen hebben van de vruchten van voorseijde somme eenen gulden voor het singen van de misse in den choor ende de heeren religeusen ter cause van hunne assistentie ende beantwoordinge welcke jaergetijde eerst sal gesongen worden op dito dagh ten jaere 1705 en soo voorts ter laevenisse van de siele van voorseijden heere van nieuwenhuijse overleden en andere naeste vrienden ende dat tot het overlijden van dito heer prior, naer het welcke dit iaergetijde sal continueren principalick tot laevenisse van sijne siele als principalen contribuant van voorschreven somme als oock tot bijsondere laevenisse van de sielen van de andere voorseyde persoonen contribuanten (waer onder begrepen sal sijn den dito heere van nieuwenhuyse) immer het voorseijde iaergetijde sal beginnen voor ijder corts achter een ijders doot welcke somme hier boven vermelt gecontribueert ter effecte deser is geemploijeert neffens andere penningen van den disch ende dat ter deser tijde tot het koopen van negen gemeten een lijne 42 roeden lants salvo iusto liggende in den noort oost houck van de kercke van sonnebeke bij het pachthof gehouden alsnu van pieter de cantere oversulckx dat de voorseijde landen sullen belast sijn tot het volcomen van het voorseijde iaergetijde alles met consent van den Eerweerdighen heere prelaet van Sonnebeke actum nae date als boven

visa, Ambrosius abbas

patricius holvoet pastor van sonnebeke

Dit aldus oock gheaccepteert bij de onderschrevene Dischmeersters der voorseijde parochie van sonnebeke daete als hier boven

Jnghel soenen

tmarck van Gillis de haene in qualiteijt van Dischmeerster

test

het iaergetijde van heer guilielmus piers prior van sonnebeke sijne ouders en andere vrienden