Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-777

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-08-1704

Type: Accoord in het tabakstiendengeschil tussen de abt van Zonnebeke en de parochianen van Oostnieuwkerke

Beschrijving: De parochianen van Oostnieuwkerke plantten tabak op enkele stukken grond; als tiendenheffer binnen deze parochie, eiste de abt van Zonnebeke ook van dit gewas zijn tiende. Volgens de parochianen heeft hij daarop geen recht. Er werd besloten om de eindbeslissing te laten afhangen van de uitspraak in een soortgelijk proces tussen de abt van Zonnebeke en de parochianen van Roeselare, eveneens in verband met de tabakstiende, dat hangende is bij het baljuwschap van Ieper. Worden de inwoners van Roeselare veroordeeld tot het geven van de tabakstiende, dan zouden de parochianen van Oostnieuwkerke deze ook betalen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo proces stondt te rysen tusschen den eerweerdigsten heer prelaet van sonnebeke etcetera als thiende heffer binnen de prochie van oostnieuw kercke ter eender sijde ende de prochiaenen vande selfste prochie hebbende gheraedigh gheuonden eenighe hunne landen te beplanten met toeback planten ter andere in het regard vande thiende die daer ouer den seluen heer prelaet van Sonnebeke pretendeert te lichten sijn partyen wedersyds gheuallen in accoorde alsvolght dat sy parochiaenen planters van toeback sullen laeten volghen de ghepreteerde thiende van toeback aen den voorseyden heer prelaet van Sonnebeke conioincktelick met den heer pastor vande gheseyde prochie conforme dat finaelelick sal gheiugeert worden by de heeren vanden raede inde bailliage van Jpren ofte in cas van hapel by de heeren van het parlament tot doornick het proces hanghende ieghenwoordig voor de bailliaghe van Jpre tusschen den eerweerst[?] heer prelaet van Sonnebeke met consoorten ende de parochiaenenen van rousselaere inder voeghen dat sy parochiaen

test

van oostnieuwkercke sullen van nu ende in toecommenden tyde laeten volghen de meergheseyde toeback thiende in gheualle dat die van rousselaere tot dien eynde finaelelick ghecondamneert worden ende soo sy in contrarie quaemen te preualeren Jeghens de voorseyde heeren thiendenaers daer ouer oock sullen gheindemneert worden ende voorders niet gheinquieteert ouer de selue ghepretendeerde toeback thiende toorconden desen 20 Augusti 1704

ambroise Abbe de Sonnebeke

hubrecht seynaue

het marck van Jaques van tilhem

Chrijstiaen van de walle

Joannes perren

het marck van pieter charels

Jan de soffeyr[?]

het marck van hubrecht doom

test

accoort nopende de toebackthiende met diuersche persoonen in Nieukercke

Anno 1704