Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-784

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-03-1705

Opmerkingen analytische datum: De kopie werd niet gedateerd; terminus post quem is 16/08/1705, de dag waarom de taxatie ontvangen werd.

Type: Taxatie door Jan de Boutte van grond te Zonnebeke ter gelegenheid van een wisseling van pachter

Beschrijving: Jan de Boutte, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, taxeert in opdracht van Fredrijck de Boutte, eveneens taxeerder van de kasselrij, een hofstede en gronden gelegen te Zonnebeke en toebehorend aan de weduwe van jan Fransois Mahieu, en dit ter gelegenheid van een wisseling van pachters (Pieter de Cantere is afgaande pachter, Patritius Holvoet treedt op als vertegenwoordiger van de aankomende pachter) [+ situering van de grond].

Opmerking: Kopie van BRU-AGSB-Z-784 (taxatie) en BRU-AGSB-Z-784* (ontvangst van de taxatie) samen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden xij.en maerte xvij.C vijfue was bij mij onderschreuen ghesworen prijser vander Zaele ende Casselrie van Ipre bij ordre vuijtter naeme ende presentie van Fredrijck de Boutte ghefinancheerden prijser de voornomde Casselrie ouersien ende ghepresen ten versoucke van pieter de Cantere afgaenden pachter ende ouergheuer ter Eendere ende heer ende meestere patritius holvoet pastor deser prochie van Sonnebeke Intervenierende ouer [...?] als ouernemer ter andere t'gonne naerschreuen beuonden op diuersche partien onder hofstede saijlant meersch ende busch de voorseyde [...?] [...?] Competerende by Coope vande weduwe Jan Fransois mahieu t'samen gheleghen binnen de voornomde prochie van Sonnebeke noortoost ende suijtoost vande Kercke breeder soo volght

ALuooren op 150 roeden den westcant van het meulenstuck een Lijne Lants naervette van Cooren van mes naer Lenten ende de groene

test

taillie van houtte van suijden westen ende noorden de selue partie t'Samen gheextimeert ter Somme van - xij lb xv s 0 d

Daer op beuonden d'erfachtighe te Competerende op t'suijt Eijnde tot vier sochte tronckwulghen

Jtem ten middel van t'selue meulenstuck oost bij tvoorgaende een ghemet Saijlant ende aldaer 285 roeden naervette in Coorenstoppel van mes naer Lenten ende de groene taillie van houtte van Suijden ende noorden de selue partie t'samen geextimeert met een eecken plantsoentgen ter Somme van - ix lb xij s 0 d

Daer op beuonden d'erfachtighe te Compiteren vijf sochte tronckwulghen

Jtem opde vier Lijnen xxvj roeden meersch wat oost van t'voorgaende beuonden in taillie van houtte voor de Somme van - vj lb iiij s 0 d

Jtem ouer den prijs van vier espen ofte abeelen plantsoenen een eecken plantsoentgen ende een esselken den afgaenden Competerende geextimeert ter Somme van - ij lb v s 0 d

Jtem opde 547 roeden Saeijlant met wat meersch ten suijtoost houcke oost anden voorgaenden meersch beuonden in taillie van houtte voor de somme van - ij lb xv s 0 d

Jtem ouer den prijs van drie dobbel ende vijf enckel esschen saeden den afgaenden Competerende bedraeghende te Somme van - ij lb 0 s 0 d

Daer op beuonden derfachtighe te Competeren acht oude tronckwulgen veerthien Jonghe tronckwulghen ende vier dobbel plantstaecken Jtem opde 280 roeden saijlant suijt an t'voorgaende de naervette van 60. manden Calck aldaer maer Cooren en Clauer Inneghegroijt en heeft prijs - xix lb x s 0 d

BRU-AGSB-Z-784

Jtem de groene taillie van houtte staende ande selue partie lants gheextimeert ter somme van - xij lb iiij s 0 d

Jtem daerop beuonden de Erfachtighe te Competeren twee oude sochte tronckwulghen xix Jonghe tronckwulgen twee eecken plantsoenen ende de helft vande boken staende Inde suijthaghe

Jtem opde 405 roeden saijlant verre oost van t'voorgaende ten middel vanden Coolberch de baete van 25 manden Calck ende 95 manden Calckhasschen daer twee Coorens in hebben ghegroijt mitsgaders een weijnich taillie van hautte staende van noorden de selue partie t'samen geextimeert ter somme van - xv lb xij s 0 d

Jtem suijt an t'voorgaende een ghemet xxxij roeden busch bestaen met taillie oudt drie Jaeren geextimeert de selue ter somme van - xxx lb 8

Jtem verre suijt west van t'voorgaende suijtoost bij d'hofstede de Craijsijpe een lijne lvj roeden busch d'helft van een ghemet 12 roeden ghemeene met d'hoirs Cornelis van eecke ende Fran[ciscu]s vander meersch bestaen mettaillie oudt acht Jaeren gheextimeert de selue taillie ter Somme van - xxj lb 8

Eijndelijnghe opde partie van ontrent 66 roeden alsnu Lochtijnck eertijts boomgaert wesende een drie houckxken Ligghende west bij d'hofstede bewoont doorden seluen de Cantere ende Suijtoost an t'Lappedeijstraetgen beuonden 5 roeden naervette van Lochtenierijnghe sober ende de taillie Inde haeghe Lancxt de selue straete ordinaire t'samen gheextimeert ter Somme van - iiij lb xiiij s [...?]

Daet op beuonden d'erfachtighe ter Competeren ses Iepen plantsoenen

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-784

vyf mynder Ieper plantsoenen ende dobbel saeden een eecken plantsoen ende een dobbel eecksaet een Jonck esselkenken ende van oosten beplant met een Jonghe doornehaeghe

Somme t'Samen vande voorschreuen vuytgetrocken articelen van prysie bedraeghende tot - j.C xxxviij lb xj s 0 d

ALdus dese prysie ghedaen ten daeghe ende versoucke bij t prohemie deser vermelt ter presentie vanden afgaenden pachter ende Sieur Alexandre laga bailliu van Sonnebeke ouer den proprietaris my toorconden inde Absentie van Frederick de Boutte ende was onderteeckent Jan de boutte

[in de marge: sallaris deser bedraeghende - viij lb parisis]

BRU-AGSB-Z-784

prijsie Anno 1715 op tlant van vidua Jan mahieu modo [...?] ten afscheeden p[iete]r de Canter ten anueerden van differente pachters