Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-782

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-08-1704

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1704".

Type: Opmeting door de landmeter van de Zaal en kasselrij van Ieper van een stuk grond te Zonnebeke

Beschrijving: Jan De Boutte, gezworen landmeter van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij op verzoek van de baljuw van Zonnebeke - als koper - een stuk grond in de Westhoek van Zonnebeke heeft opgemeten [+ situering van de grond], met aanduiding van de grens tussen de 2 delen van verschillende eigenaars.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Opden sesten ougst seuenthien hondert vie[r] was bij mij onderschreuen gheswooren Landtm[eter] vander Saele ende Casselrie van Ipre ghemeten ende ghesepareert ten versoucke van Sieur Alexander Laga bailliu van sonnebeke ende als Cooper vande Erfue voor desen ghecompiteert hebbende Pauwels ghesquiere filius pauwels ouerleden binnen de stadt van Amburch ter eendere ende de weduw Jan Astaes ter andere eenen boomgaert ende garsijnghe den seluen Laga ende de weduwe Astaes Compiterende elck ouer de helft dies anden seluen Laga Comiteert den oostcant ende Ande selue weduwe Jan Astaes ende haere kijnderen den westcant vande selue partie t'samen gheleghen binnen de prochie van Sonnebeke Inden westhouck paelende Int gheheele van oosten een verdonckert Straetgien Leedende vanden SteenAcker te Veldewaert suut tnoort maerelstijck vanden Clooster ende conuent van Nonnenbussche west d'hoirs heer ende meester Robert Leijnglart ende van noorden de Straete vander sonnebeke grooten Meulen naer de beauruwaerde

test

[eerste regels doorstreept]

ende den voorseyden west cant voor soo veele den seluen compiteert ande voorseijde weduwe Jan Astaes ende haere kijnderen onder de heerlichede van Sonnebeke welcken voorschreuen Oostcant tot den nombre van een ghemet sessentsestich roeden is vuijtgheleijt te weten beginnende ten noorteijnde Jeghens de voorseijde beauruwaerde Straete aldaer van westen eenen Jonghen Iepe Immer denseluen gaende met sijn vrijdom metten seluen oostcant opde Streke vanden eutblock vanden mispelaere staende van westen den seluen Iepe ende van daer suutwaert op de Streke van drie putten aldaer ghemaeckt den suuderschen Jeghens de bestop haeghe van dese partie bij het ghescheet vanden voorseijden nonnenbossche maerel met alle de fruijct draeghende vpgaende ende tronck boomen opden voorseijden oostcant vrij ende Ande voorseijde

weduwe ende kijnderen Jan Astaes [...?] westcant op deselue streke oock [...?] haer huijsijnghe ende boomen daerom staende ghelijcke het van oude tijden ghesepar[...?] is gheweest Actum present fredrijck deboutte ende pieter santij pachter van tvoorseijde hofstedeken ende Landen daete alsvooren mij Toorconden

Jan de boutte 1704