Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-780

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-12-1703

Type: Instemming door de wezerij van Ieper met de verkoop van gronden te Zonnebeke en Houplines door de erven van Pauwels Ghesquiere

Beschrijving: Op verzoek van de erven van Pauwels Ghesquiere, een koopman die stierf te Hamburg, stemmen de oppervoogd en de weesmeesters van de wezerij van Ieper in met de verkoop van een stuk grond dat hen in onverdeeldheid toebehoort. Het gaat op 11 gemeten 2 lijnen 77 roeden grond te Zonnebeke, met een schuur erop, en de helft van een hofstede met huis op in de parochie van Houplines, aan Vlaamse zijde. Voorwaarde voor de toestemming is, dat de grond verkocht zal worden bij opbod, en dat rekenschap zal gegeven worden van de transactie betreffende het deel van de wezen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[in de marge: Registre f.┬░ 138 verso et 139 recto]

Op het vertooch ghedaen bij requeste aen mijn heeren oppervoocht ende gecommitteerde ter weezerije der stede van Jpre bij ende van wegen sieur pieter de veltere als voocht van Pieter lauwereins vander vuttere filius meestere jan theologant alsnoch onderjaerigh over een sesde neffens sijnnen broeder p[res]b[it]re phlips ghesquiere ende franchois paeldijnck als voochden van marie catherine paeldijnck over een derde Jn gelijcke seste cornelis de Simpele ende jan baptiste vander donct voochden van de weesen anth[o]n[i]s Claijs over een derde Jn t'seste mitsgaders jan horrere ende den voornomden vander donct voochden van p[iete]r Coopman filius pieters uijtlandigh over gelicke derde Jn t'seste t'saemen hoirs met hun consoorten ten sterfhuijse van pauwels ghesquiere overleden coopman tot hamburch dat uijt den seluen hoofde aen de selue hoirs t'saemen pro indiviso

test

is competerende den nombre van elf gemeten twee lijnnen seven en t'seventich roeden lans inde parochie van Zonnebeque met de scheure daer mede gaende dannof t'surplus competeert aende weduwe Jan astaes[?] met haere kijnderen in pachte gebruijckt bij nicolaijs van belle Jtem d'helft van een behuijst hofstedeken ende Landen daermede gaende groot tweeenveertigh hondert ofte daerontrent Lants gelegen inde prochie van houplines onder de zijde van vlaenderen Jn pachte gebruijckt bij Jan p[iete]r de Lamp tot negen ponden grooten tsJaers dannof de wederhelft competeert aen sieur thomas ghesquiere den welcken neffens jan anthoine ghesquiere woonende tot t'voornomde hamburgh ende d'ander hoirs ten voornomden sterfhuijse geensints en verstonden ghemeenne[?] te blijven jn de voornomde goederen maer hunne parten ende deelen te vercoopen neffens de voornomde weesen ter haulche de meestbiedende de naerste ter oorsaecke de voornomde partijen luttel ofte niet Jaerelijckx en

waeren renditien ende alles ghec- onsumeert wiert in refectien ende omme de cleen Jmportantie van Jder part soo dat de supplicant- en geresolveert waeren over hunne weesen mede te vercoopen als daer toe gepraemt sijnde nemaer alsoo t'selue niet en vermochte te geschieden sonder ons preallabel consent ende octroij keerden hun tot ons biddende onse gheliefte soude wesen inde selue vercoopijnghe voor soo veele raeckt de voornomde weesen te consenteren verleenende ten dien effecte Letteren van octroije Jn forma Diesvolghens ghesien t'schriftelick advijs vanden Voocht fran[ciscu]s paeldijnck voorts gehoort alle de supplicanten in persoone mitsgaders thomas ghesquiere mede partionnier die presenteerde over sijn part mede te vercoopen ende op alles gelet, mijn heeren consenterent soo sij doen bij desen Jnde versochte vercoopijnghe behoudens de selve geschiede a la haulche ende mits Jn t'regart van de weesen van alles doende rekenijnghe Jn kennisse der waerheijt hebben wij dese laeten expedieren onder den zeghel van voochdije deser voorseyde weezerije neffens het

test

hantteecken van eenen van onse secretarissen Jn t'college desen 7.en [decem]bre 1703 toorconden ende was onderteeckent J.N. vander meersch met paraphe ende Jn De marge gesegelt met een zegel daer oppe ghedruckt Jn groenen huijwele

Accordeert met sijn orriginel naer Collatie daer Jegens gedaen bij den onder schreven secretaris der weezerije voorseyt

toorconden

J.N. Vander Meersch 1704

octroij ter ver- cooppinghe de landen ghequiere