Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-787****

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-06-1675

Type: Kopie van BRU-AGSB-Z-787***

Beschrijving: Kopie van BRU-AGSB-Z-787***.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

copie autentycke

Compareerde In persoone voor mij Jaecques bastijnck notaris S'conincks ter exercijtie vande notarie gheadmitteert bij mijne edele heeren vanden Raede van Vlaenderen heer ende Meester Jaspar vanden kerchoue presbytre den welcken omme te verseeckeren het clooster vande Abdie van zonnebeke van alle actijen ende Lasten die t'sijnen Laste souden moghen opcommen achter zijn profes t'zij van processen ofte andere passytre[?] schulden heeft daer Inne verbonden ende gheaffecteert ten proffijte vande voorseyde Abdie de naervolghende partien van goedijnge eerst een stick Lants groot ses ghemeten ofte daer ontrent gheleghen zuijt oost vande kercke van Rousselaere onder de heerlichede van rousselaere ambaght niet verre van Rumbeecke straete Jeghenwoordelick ghebruijckt bij ch[ar?]le cardenael alleenelick belast met s'heeren Lantschult bij den voorseyden heere vanden kerckhoue verkreghen bij coope van d'heer m[ichie]l baelde ende Joncvrauwe catherine baelde zijne sustere volghende de brieuen van erfuenisse danof zijnde In daete vanden xxiij [novem]bris 1649 onderteeckent J. donckers Jtem eene rente van vier pont grooten bij Jaere de penninc xvj.e spreeckende ten Laste van Simoen cans vallende t'elcken xxiiij april bij hem verkreghen bij transporte van tomaes du bie[?] ghe[...?]asseert voor meyere ende schepenen van weldene ende voor schepenen vande heerlickhede van waerden Jn weldene Jn daeten vanden xxiiij april 1640 gheteeckent G[?] vander beke ende ghileijn de capere beset op diuersche partien van Landen onder de selue heerlicheyt gheleghen begrepen Jnde zelue briefuen van constitutie Jtem eene rentebrief van vi lb grooten s'Jaers penninc xvj.e par obligaetie vallende t'elcken xvij 7bris spreeckende ten laste van thomaes du bie wonende tot Audenaerde volghens d'obligaetie daer van zynde In daeten vanden xvij.en [septem]bris 1633 onderteeckent bij den voornomden du bie Jtem eene Rente par obligaetie van ij lb grooten siaers spreeckende ten Laste van Jan goemin d'obligatie Jn daeten van den xviij Junij 1645 Jtem eene rente van ij lb grooten siaers den penninck sestiene vallende t'elcken xiiij meij beset op een half bunder Lants gheleghen Jnde hooghe doncker west Joncker Pieter danneijn heere vander donckt oost d'erfue vanden constituant Jtem noch een dachebant ende half opde meersche sauele[?] west Joos de clercq oost derfue van Jan Pycke spreeckende ten laste van guill[iame]s van

test

schelden de briefuen van constitutien In daeten xiiij meij 1637 onderteeckent [...?] van cleerenbeecke Jtem eene Rente van xviij lb siaers vallende telcken ij.en dagh van 8bre beset op een dachebant ende vyftich Roen meersch Lant lighende Inde prochie van melden toebehoorende ende geconstitueert bij gillis vanden kerckhoue volghende de briefuen van constitutien danof zynde In daeten vanden viij.en octobris 1637 gheteeckent J. saeregem Jtem eene Rente van twee ponden grooten t'Jaers den penninc xvj.e sprekende originelick ten Laste van arent ghijsels filius pieters beset op eene partie vette wee- den groot ses dachebant onder de heerlicheijt ende vierschaere van Sinte corn[eli]s hoornebeke Int Lant van aelst vallende t'elcken xxvj.en april volghende de brieuen van constitutien danof synde In daeten van den xxvij.en april 1638 onderteec- kent G[?] vander eecken Jtem eene rente van xij lb [...?] t'Jaers den penninck sestiene spreekende ten laste van pieter fransoys die den voornomden heere kerckhoue heeft verkreghen bij transporte vanden seluen[?] frans. In daeten den v.en oughst 1644 Jtem eene Rente van xij lb [...?] d'helft van xxiiij lb [...?] siaers sprekende ten Laste van anna du bie weduwe van mic[hie?]l vande viuere conforme d'obligaetie daer van zijnde Jn daeten van den xxx.en [octo]bris 1641 Jtem eene onbesette Rente van iij lb grooten siaers den penninc xvj.e spreeckende ten Laste van t'homaes du bie vallende telcken j.en 9bris volghende d'obligatie daer van zijnde In daeten vanden j.en [novem]bris 1636 Jtem xij lb x s grooten ouer twee Jaeren verloop van eene [marge: dese rente Is ghetransporteert] rente van vj lb v s grooten siaers hem comparant ghecompeteert hebbende ten Laste van meester Pieter de muelenaere daer mede hij voor hem naer sijn doot begeert ghe- maeckt te hebben Jn de kercke van Sonnebeke een sepulture ter discretie van heer alipius verhaeghe Religieux aldaer ofte sacristaen verclaerende voorts mits desen te verobligieren de ses ghemeten Lants hier vooren met eene Rente van ij lb x s grooten siaers den penninc xvj.e tot t'doen van een eeuwigh

[in de marge: dese sepulture Is ghecoght tot Ryssele wesende den noot goet dese betaelt duer den testatuer ende Js hangende Jn de riftere]

Jaerghetijde ouer syne ziele Inde voornomde kercke met drie lessen diaken ende subdiaeke ende distrijbutie voor elcken religieux eenen pot wijn welcke rente sal wesen ende blijuen ten proffyte vande voornomde Abdie naer welcke verseeckeringhe ende Indempniteyt vande vornomde abdie vanden persoon vanden comparant soe heeft hij begeert soo hij doet bij desen dat de bouenschreuen partien van goedijnghen al sullen commen ten profyte van heer ende meester passchier vanden kerckhoue presbytre capelaen van onse lieue vrauwe tot brugghe met alle d'aghterstellen van diere ende daer van den comparant t'synen profyte voor desen ghe- disponeert heeft met de penninghen ghe- procedeert vande venditien muebilaire bij hem ghehouden zoo tot brugghe voorseyt als Beueren bij Rousselaere ende ander quar- tieren met t'gone hem soo ter cause van syne pastorie als andersins noch zoude moghen toecommen mits bij hem volcommen zijn testament ghemackt voor syn profes als Religiuex Jnde abdie voorseyt al twelcke den eerweerden heere Prelaet Jn persoone soo ouer de voornomde abdie als den voornomden heere capelaen meester Passchier vanden kerchoue heeft gheaccepteert soo hij doet by desen Actum t'ijpre desen 4 [septem]bris 1656 ter presentye van d'heer ende meester maerten vander stichele Raet Pensionairis deser stede ende dheer ende meester maerten vander stichele zijnen soone ghetuyghen hier toe be- groet die de minuite deser onder my rustende beneffens den comparant acceptant ende mij notaris hebben onder teeckent toorconden ende was onderteeckent J. Bastynck nathairis pub[lick]

naer collatie ghedaen Js dese copie beuonden van woorde te woorde t'ac- cordeeren met de copie autentycke onderteeckent J. bastynck notaris pub[lick] Actum desen x Juny 1675 toorconden als greffier vande prochie ende d'heerlicheyt van sonnebeke Jan van hecke

test

testament van gaspar vanden kerckove