Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-787**

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-09-1705

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den 7.en 7ber 1705" (07/09/1705).

Type: Acceptatie door de abt van Zonnebeke van de verkoop van grond onder Roeselare-Ambacht, zolang de nieuwe eigenaar de rente ten voordele van de abdij (en een jaargetijde) blijft betalen

Beschrijving: Ambrosius, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij vernomen heeft dat een stuk grond te Roeselare-Ambacht overgedragen werd aan de heer Jan Baptiste Spillebout. De grond is belast met een rente van 15 gulden per jaar ten voordele van de abdij van Zonnebeke, voor het jaargetijde van Gaspar vande Kerckhoue. Deze verplichting wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Alsoo kennelick is gheworden an Ons[?] onderschreuen bij seker acte van Erfuenisse ghepasseert voor de wet van Rousselaer ambacht op den 7.en [septem]ber 1705 dat D'Heer jan baptiste Spillebout is gegoet ende gheerft in eene partije Landts ende weede gheleghen onder het selue ambacht groot ontrent de [...?] ghemeten suitoost vande kercke groot ontrent de ses ghemeten hebben te vooren toebehoort an d'hoirs van wijlent H[ee]r Gaspar vande kerckhoue gheaffecteert met t'last van vijfthien guldens s'iaers tot het doen van het Jaergetijde vanden seluen in d'abdije van Sonnebeke kerckhoue dies de obligatie soo personeel als reeel wert angenomen bij den voorseiden Spillebout soo ghenoechsaem blijckt vut de bouengemelde acte hebben wel willen declareren soo wij doen bij desen te dechargeren de voornomde hoirs kerckhoue van voordere actie personeel Ons te vreden houdende met de gonne anghenomen bij den meergheseiden Spillebout conforme de acte alsuoren Jn teken der waerheit hebben dese ghezegelt met onsen ordineiren zegel ende ghetekent op den 16.en september 1705

Ambrosius abt en Heere van Sonnebeke