Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-787*

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-09-1705

Opmerkingen analytische datum: Door het zegel is de maand niet leesbaar; uit document BRU-AGSB-Z-787** weten we echter, dat deze transactie plaatsvond op 07/09/1705. // Bijkomende datering: "Jn daten sessentwijntichsten Julij seuenthien hondert en vijfue" (26/07/1705); "tot baefmesse seuenthien hondert en vijfue" (01/10/1705).

Type: Overdracht van grond in Roeselare-Ambacht, belast met een rente ten voordele van de abdij van Zonnebeke, aan Jan Baptiste Spillebout

Beschrijving: Nicolas Vermincke werd door de meesteres en voogden van het Wenemaershospitaal van Gent, evenals door een aantal leden van de families Behagele en Sempol, en door jonkvrouw Clare van Guijse en mede-erfgenamen van Josijntken vande Kerckhoue, aangesteld als procureur. In deze hoedanigheid verscheen hij voor de schout, schepenen en griffier van het ambacht Roeselare, waar hij afstand deed van een stuk grond van ongeveer 6 gemeten en het overdroeg aan de heer Jan Baptist Spillebout. Het stuk grond is belast met een rente van 15 gulden per jaar ten voordele van de abdij van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extrait vuijt seker coop ende erfuenisse gheschiet Jn prouffijtte van dheer Jan Baptiste Spillebout Jnhoudende onder andere soo volght

Compareerde voor dheeren guilliame dugardein schout Jan verelst, clement de deckere guilliame castelein marijn de vos schepenen midtsgaders pieter dugardein greffier vanden ambochte van rousselare Jn persoone nicolas vermincke den welcken vuijt craghte van procuratie aen hem verleent van weghen joncvrauwe catherijne van alboom meesterige des. en meestere[?] Jan Baptiste blanstreins ende s[ieu]r Joos van trappen vooghden vande wenemaers hospital binnen gent Jtem van s[ieu]r martinus behagele[?] soo ouer sijn selven[?] als hem sterckmaeckende ouer laureins behagele sijnen broeder s[ieu]r pieter lieuert[?] thuijwelick hebbende marie anne behagel s[ieu]r Jacq[ue]s pennekijn thuijwelick hebbende marianna sempol filius[?] Loijs Jacq[ue]s dhaer[...?] thuijwelick hebbende claire senpol oock filius Loijs ende hemlieden respectiue vrouwen met consente ende authorisatie van hemlieden respectiue mans midtsgaders van Jonckvrauwe clara van guijse begintien Int beginhof van onse Lieuevrouwe van hoijen binnen gent oock

test

oock ouer haer seluen als haer sterckmaeckende ouer haere medehoirs ten sterfhuijse van wijlent Josijntken vande kerckhoue al selue procuratie gepasseert voor den nottaris p.r martinus de schepper residerende tot gent Jn daten sessentwijntichsten Julij seuenthien hondert en vijfue behoorelick getabillioneert Jnde greffie tabillionaire tot Jpre onderteeckent f. godtschalcq ende geregelt met den regel van Sijne Majesteite hem heeft al wel ende wettelicke ouer sijne mondanten ontgoet onterft vande partie Lants en weede groot ontrent de ses gemeten sonder bij maete te moeten leueren gestaen ende geleghen suijt oost vande kercke onder desen ambachte gebruijckt by Jan Picquauet die daer aene noch pacht heeft tot baefmesse seuenthien hondert en vijfue ten aduenante van vijf ponden groote tsiaers den hoop en heeft daer Jnne al wel en wettelicke gegoet en geerft dheer Jan Baptiste spillebout present en accepterende met t'last op de selue partie geaffecteert van vichthien guldens tsiaers Jn prouffijtte van d'abdie van sonnebeke met de verachterthede van diene t'sedert t'laetste gevallen Jaere ende dat bij hem spillebout van weghen deselue abdie sal ouerleueren een acte van ontlastijnghe nopende d'actie personnele en wannof hij spillebout ter ontlastijnghe vande vercoopers hem bij desen personelelicken verobligeert met de gone van sijn hoirs en naercommers diesvolghens hebben wij schout

en schepenen voornomt den seluen vermincke vuijt den naeme van sijne mandanten daer van ontvuijt en onterft en den seluen spillebout daerJnne gegoet en geerft onder de sollemniteijten Jn gelijcken gevseert Jn teeken der waerheijt sijn dese gedesereert onder den contrezegel van saecken vande voorseyde ambachte neuens het hanteecken vanden greffier desen seuensten [...?] seuenthien hondert en vijfue toirconden

P. dugardein