Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-787

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-09-1705

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1705".

Type: Brief van J.B. Spillebout [aan de abt van Zonnebeke?] betreffende met rente belaste grond in het ambacht Roeselare

Beschrijving: Begeleidende brief van J.B. Spillebout bij een 'akte van erfenis' betreffende gronden in het ambacht van Roeselare, belast met 15 gulden per jaar. [De abt van Zonnebeke?] had daarom gevraagd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rousselaere den 12.en [septem]bre 1705

Eerweerdichste heere

Sende v Eerweerdicheit hierneuens Dacte van erfuenisse bij v Eerweerdichste heere versocht nopende t'lant ende weede onder den ambacht van rousselaere gecompeleert hebbende wenemaers hospitael ende consorten tot gendt met last vande rente daeroppe geaffecteert van 15 gulden tjaers ende alsoo jck belast ben vande vercoopers te ontlasten vande actie personele soo ben v hoogweerd versouckende van My eene acte van ontlastynghe vande actie personele tot De Partije[?] vande vercoopers te willen senden midts Jck Jn hunne plaetse met dactie personele belast ben biddende Eensweeghs waere het saecke eenighe goede occasie voorenviele dat

test

v Eerweerdicheit dese rente conde remplaceren jck soude De selue met alle plaisier rembouseren ende vwe hoogweerde Daerouer Danckbaer wesen, het op dese quartieren occurerende waerjnne jck v Eerweerdicheit van dienstich wesen mooght liberlick Commanderen Den gonnen Die glorie maeckt van te wesen[?] met alle respect weerdech om vwe meriten

Eerweerdichste heere V Eerweerdicheits ootmoedighen ende Bereeden Dienaere J. b. Spillebout 1705

test

Bewijsen raeckende het Jaergetijde van heer Gaspar vande kerckhoue

anno 1705

n┬░. 32 2de schuijve