Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-788

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-05-1706

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1706".

Type: Ontslag van Joannes Baptiste Obin als kapelaan van OLV 'a Lapide' in de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Pieter de Baecque, koninklijk notaris te Sint-Winoksbergen, verklaart dat Joannes Baptiste Obin, pastoor van de Sint-Pieterskerk in die stad, voor hem verklaarde dat hij afstand deed van het beneficie van de kapelanij van OLV 'a Lapide' in de kerk van Zonnebeke, in handen van de abt van Zonnebeke, patroon van de kerk. Obin verkreeg dat beneficie door permutatie met meester van Bauinckhoue, tegenwoordig pastoor van Westkapelle.

Tekst

test
[voorkant]

Compareerde voor mij pieter de Baecque nottaris Sconinx der residentie van Berghen Sinte Winnox ende ter Presentie vande naerschreuen ghetuijghen jn persoone Heer ende m[eeste]re joannes Bap[tis]te obin pastoor der prochie Kercke van sinte pieters Binnen deser steede welcken heer Comparant heeft verclaert soo hij doet mits desen te Resigneeren aenden Heerwerdighen Heere prelaet van Zonnebeike als patroon het Benefissie aen hem Competeerende bij permutatie tsynen proffitte ghedaen door heer ende m[eeste]re [naam niet ingevuld] van Bauinckhoue Jeghenwoordich pastoor der prochie van Westcapple gheseijt het benefissie van allapide ende Jngheuolghe dies hem dannof absolutelicke ontmaecken omme byden voornoemden

test
[voorkant]

eerweirdighen heere prelaet dannof te disponeeren als naer Raede declarerende den Comparant dat hij is onvoorsien van d'acte van permutatie actum Aldus ghepaseert Binnen Berghen Sinte Winnox ter presentie van Joannes Bap[tis]te Benedictus filius pieter de Baecque ende Jan winnocq f[i]l[iu]s pieters Lams als ghetuijghen Hier ouer Gheroopen desen thienden Meije Seuenthien hondert sesse

J.[?] Bap[tis]ta Obijn pastor van S[in]te pieters binn[en] berge S[in]te W[innock?]s 1706

J.B.B. De Baecque 1706

J. winnocq lams

P.J. de Baecque Nott[aris] 1706

test
[achterkant]

Confirmiter hude[?] resignationi beneficum b[ea]tae Mariae a Lapide collatum est D[omi]no francisco Delboo hac 12.a Maij 1706