Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-791***

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1706

Type: Instemming door de abt van Zonnebeke met de gift vermeld in BRU-AGSB-Z-791**

Beschrijving: Ambrosius, abt en heer van Zonnebeke, stemt in met de gift van land aan de dis van Zonnebeke, zoals die vermeld staat in BRU-AGSB-Z-791**. Hij verklaart eveneens dat de heerlijke rechten bij 'wandelkoop' afgekocht werden voor de som van 25 pond groten, maar dat de gronden belast zullen blijven met de gebruikelijke jaarlijkse heerlijke rechten.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-791 bevat de tekst van BRU-AGSB-Z-791* - die op zijn beurt BRU-AGSB-Z-791** overneemt - en de tekst van BRU-AGSB-Z-791***; BRU-AGSB-Z-791**** werd later toegevoegd aan het document.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

wij Ambrosius vande Weerde Abt ende heere van zonnebeke verclaeren te consenteren dat den disch der prochie van Sonnebeke sal worden gheerft inde voorenstaende ghifte van Lande opde restrictien ende conditien hieruooren voor eeuwich ende altijt sonder verobligiert te wesen te stellen sterffelick hooft vermits bekenne ontfaen thebben de somme van vijfentwintich ponden grooten vts[?] in redemtie

van alle heerelicke rechten die in toecommende souden connen ghepretendeert worden bij mij ofte mijne naesaeten ten opsichte van wandelcoop etcetera dit mits dat de selue landen sullen belast blijuen met betalen vande Jaerlicsche heerlicke renten als van oude tijden desen xxv.en nouembre seuenthien hondert sesse onderteeckent Ambrosius vande weerde Abt ende heere van zonnebeke